Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27283
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=401) -- 2. Predlog zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=419) ---- Obrazložitev (#page=427) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=433) ---- Poročila (#page=434) -- 3. Predlog zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=448) ---- Obrazložitev (#page=451) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=454) ---- Poročila (#page=460) -- 4. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti (#page=462) ---- Obrazložitev (#page=462) ---- Poročila (#page=465) -- 5. Predlog zakona o spremembi zakopa o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=466) ---- Obrazložitev (#page=466) ---- Poročila (#page=467) -- 6. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=467) ---- Obrazložitev (#page=468) ---- Poročila (#page=468) -- 7. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti elektrogospodarskih podjetij za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=470) ---- Obrazložitev (#page=470) ---- Poročila (#page=474) -- 8. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=480) ---- Poročila (#page=481) -- 9. Predlog za izdajo zakonov za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=483) ---- Poročila (#page=489) -- 10. Predlog za izdajo zakona o konverziji bančnih kreditov za modernizacijo železniške proge Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica iz sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=494) ---- Poročila (#page=501) -- 11. Osnutek zakona o postopku za ugotavljanje katastrskega dohodka (#page=503) ---- Obrazložitev (#page=505) ---- Poročila (#page=510) -- 12. Osnutek zakona o referendumu (#page=511) ---- Obrazložitev (#page=517) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=519) ---- Poročila (#page=521) -- 13. Predlog zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem (#page=524) ---- Obrazložitev (#page=528) ---- Poročila (#page=533) -- 14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji agronomski šoli v Mariboru (#page=535) ---- Obrazložitev (#page=535) ---- Poročila (#page=537) -- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehniški šoli v Mariboru (#page=538) ---- Obrazložitev (#page=538) ---- Poročila (#page=541) -- 16. Predlog zakona o strokovnih naslovih (#page=541) ---- Obrazložitev (#page=543) ---- Poročila (#page=546) -- 17. Predlog zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (#page=547) ---- Obrazložitev (#page=554) ---- Poročila (#page=557) -- 18. Predlog zakona o socialnih zavodih (#page=558) ---- Obrazložitev (#page=564) ---- Poročila (#page=565) -- 19. Teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki (#page=570) ---- Obrazložitev (#page=576) ---- Poročilo (#page=578) -- 20. Poročilo o obravnavi aktualnih vprašanj kadrovske politike v zdravstvu (#page=579) -- 21. Poročilo o obravnavi elaborata »Skrb za slepe in slabovidne v Sloveniji glede usposabljanja, zaposlovanja in domskega varstva« (#page=582) -- 22. Poročilo o obravnavi analize o družbenih denarnih pomočeh (#page=584) -- 23. Poročilo o izidu nadomestnih volitev poslanca v republiški zbor Skupščine SR Slovenije (#page=588) -- 24. Predlog odloka o razrešitvi predsednika okrožnega sodišča v Novi Gorici (#page=589) ---- Obrazložitev (#page=589) -- 25. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=589) ---- Obrazložitev (#page=589) -- 26. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=590) ---- Obrazložitev (#page=590) -- 27. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu (#page=591) ---- Obrazložitev (#page=591) -- 28. Predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika okrožnega sodišča v Kranju (#page=592) ---- Obrazložitev (#page=592) -- 29. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru (#page=593) ---- Obrazložitev (#page=596) -- 30. Predlog odloka o imenovanju predsednika, članov in sekretarja iniciativnega odbora za ustanovitev kulturne skupnosti Slovenije (#page=598) ---- Amandma k predlogu odloka (#page=599) ---- Obrazložitev (#page=599) -- 31. Predlog odloka o izvolitvi članov, ki jih voli Skupščina SR Slovenije v republiško delegacijo za drugi kongres samoupravljavcev Jugoslavije (#page=600) ---- Obrazložitev (#page=600) -- 32. Predlog odloka o izvolitvi skupščine republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije (#page=601) ---- Obrazložitev (#page=602) -- 33. Seznam govornikov (#page=604)
  • dcterms:date
   • 1971
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-01-01
  • dcterms:license