Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27265
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=402) -- 2. Predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (#page=415) ---- Poročila (#page=424) -- 3. Predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (#page=434) ---- Obrazložitev (#page=439) ---- Poročila (#page=442) -- 4. Predlog zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=446) ---- Obrazložitev (#page=452) ---- Poročila (#page=457) -- 5. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (#page=463) ---- Obrazložitev (#page=463) ---- Poročila (#page=464) -- 6. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=465) ---- Obrazložitev (#page=465) ---- Poročila (#page=468) -- 7. Predlog sklepov in priporočil o družbenem nadzorstvu (#page=471) ---- Poročila (#page=473) -- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa (#page=491) ---- Obrazložitev (#page=492) ---- Poročila (#page=492) -- 9. Predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=494) ---- Obrazložitev (#page=495) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=496) ---- Mnenje in predlog prosvetno-kulturnega zbora (#page=497) ---- Poročila (#page=497) -- 10. Predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=501) ---- Obrazložitev (#page=502) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=504) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=504) ---- Mnenje in predlog prosvetno-kulturnega zbora (#page=505) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=507) ---- Poročila (#page=508) -- 11. Predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije (#page=516) ---- Obrazložitev (#page=516) ---- Poročila (#page=518) -- 12. Predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972 (#page=520) ---- Poročilo (#page=521) -- 13. Predlog zakona o davkih občanov (#page=521) ---- Obrazložitev (#page=584) ---- Poročila (#page=597) -- 14. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=606) ---- Obrazložitev (#page=611) ---- Poročila (#page=614) -- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=617) ---- Obrazložitev (#page=617) ---- Poročila (#page=618) -- 16. Predlog zakona o upravnih taksah (#page=618) ---- Obrazložitev (#page=625) ---- Taksna tarifa (#page=628) ---- Poročila (#page=638) -- 17. Predlog zakona o sodnih taksah (#page=639) ---- Obrazložitev (#page=651) ---- Taksna tarifa (#page=652) ---- Poročila (#page=672) -- 18. Predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=673) ---- Obrazložitev (#page=675) ---- Poročila (#page=677) -- 19. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971 (#page=678) ---- Obrazložitev (#page=679) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=679) ---- Poročila (#page=680) -- 20. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (#page=682) ---- Obrazložitev (#page=683) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=686) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=686) ---- Poročila (#page=687) -- 21. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 (#page=689) ---- Obrazložitev (#page=691) ---- Poročila (#page=693) -- 22. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (#page=695) ---- Obrazložitev (#page=696) ---- Poročila (#page=696) -- 23. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi (#page=698) ---- Obrazložitev (#page=699) ---- Poročila (#page=701) -- 24. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 (#page=702) ---- Obrazložitev (#page=702) ---- Poročila (#page=703) -- 25. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=705) ---- Obrazložitev (#page=708) ---- Poročila (#page=711) -- 26. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=712) ---- Obrazložitev (#page=716) ---- Poročila (#page=719) -- 27. Predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzame v letu 1972 za obdobje 1972-1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=721) ---- Obrazložitev (#page=721) ---- Poročila (#page=722) -- 28. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1972 (#page=722) ---- Obrazložitev (#page=726) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=732) ---- Mnenje socialno-zdravstvenega zbora (#page=733) ---- Poročila (#page=734) -- 29. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 (#page=744) ---- Obrazložitev (#page=746) ---- Poročila (#page=753) -- 30. Predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=759) ---- Obrazložitev (#page=761) ---- Poročila (#page=762) -- 31. Predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi skupne komisije republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti za izdelavo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=763) -- 32. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo konvencije med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi legalizacije, ki je bila podpisana 24. septembra 1971 v Beogradu (#page=765) ---- Obrazložitev (#page=765) ---- Poročilo (#page=766) -- 33. Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj št. 777-YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«) (#page=766) -- 34. Predlog sklepa o pogojih za izvedbo pogodbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj številka 777-YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«) (#page=767) -- 35. Predlog sklepa o pooblastitvi izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=767) ---- Poročilo (#page=767) -- 36.Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (#page=768) ---- Obrazložitev (#page=771) ---- Poročila (#page=773) -- 37. Osnutek zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije (#page=774) ---- Obrazložitev (#page=783) ---- Poročila (#page=787) -- 38. Predlog za izvolitev mandatarja za sestavo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=788) ---- Obrazložitev (#page=789) -- 39. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije (#page=789) -- 40. Predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene pogodbe za realizacijo posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za izgradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta »Bernardin« - Piran (#page=791) -- 41. Predlog odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev (#page=791) ---- Obrazložitev (#page=792) -- 42. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije (#page=792) ---- Obrazložitev (#page=793) -- 43. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=793) ---- Obrazložitev (#page=794) -- 44. Predlog odločbe, s katero se daje soglasje k imenovanju direktorja vodogradbenega laboratorija v Ljubljani (#page=794) ---- Obrazložitev (#page=795) -- 45. Predlog odloka o izvolitvi podpredsednika in člana odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora skupščine SR Slovenije (#page=795) ---- Obrazložitev (#page=795) -- 46. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici ter okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Mariboru (#page=796) ---- Obrazložitev (#page=797) -- 47. Predlog odloka o razrešitvi sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=798) ---- Obrazložitev (#page=799) -- 48. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Celju (#page=799) ---- Obrazložitev (#page=801) -- 49. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=802) ---- Obrazložitev (#page=803) -- 50. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani in Mariboru (#page=804) ---- Obrazložitev (#page=804) -- 51. Seznam govornikov (#page=805)
  • dcterms:date
   • 1972
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-01-01
  • dcterms:license