Prosvetno-kulturni zbor

29. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

29. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27261
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 29. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 29. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=282) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=282) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=283) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 28. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=283) ---- 2. Predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=283) ---- 3. Predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=297) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji (#page=305) ---- 5. Predlog zakona o uskladitvi aktov o ustanovitvi raziskovalnih (znanstvenih) zavodov z zakonom o raziskovalni dejavnosti (#page=309) ---- 6. Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev (#page=311) ---- 7. Predlog odloka o razrešitvi nekaterih republiških sekretarjev (#page=313) ---- 8. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v nekatere svete raziskovalnih zavodov in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=313) ---- 9. Predlog soglasja k imenovanju direktorja vodogradbenega laboratorija v Ljubljani (#page=314) ---- 10. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti, ki jih imenuje skupščina SR Slovenije v založniški svet Državne založbe Slovenije (#page=314) ---- 11. Poslanska vprašanja (#page=314)
  • dcterms:date
   • 1972-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-02-10
  • dcterms:license