Gospodarski zbor

36. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Gospodarski zbor

36. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27260
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 36. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 36. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=210) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=210) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 35. seje gospodarskega zbora (#page=211) ---- 2. Uvodna obrazložitev k predlogu aktov in ukrepov družbenoekonomske politike za leto 1972 (skupaj z republiškim, socialno-zdravstvenim in prosvetno-kulturnim zborom) (#page=211) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=219) ---- 4. Predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije (#page=229) ---- 5. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 (#page=231) ---- 6. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=233) ---- 7. Predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzame v letu 1972 za obdobje 1972 do 1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=233) ---- 8. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih, gospodarskih dejavnosti za leto 1972 (#page=234) ---- 9. Predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=238) ---- 10. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika ter člana odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora (#page=238) ---- 11. Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo republiškega izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev (#page=239) ---- 12. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=240) ---- 13. predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 (usklajevanje) (#page=245) ---- 14. Predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=246) ---- 15. predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=247) ---- 16. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=247) ---- 17. Predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=253) ---- 18. Predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=258) ---- 19. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=263) ---- 20. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=266) ---- 21. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (#page=267) ---- 22. Predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972 (#page=268) ---- 23. Usklajevanje predloga zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=271) ---- 24. Usklajevanje predloga zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=275) ---- 25. Usklajevanje predloga zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=275) ---- 26. Usklajevanje predloga zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 (#page=278) ---- 27. Usklajevanje predloga odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za, pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 (#page=279)
  • dcterms:date
   • 1972-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-02-10
  • dcterms:license