Republiški zbor

38. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Republiški zbor

38. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27258
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 38. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Republiški zbor
   • 38. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=65) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=65) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 37. seje republiškega zbora (#page=67) ---- 2. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o komunalnih taksah (#page=67) ---- 3. Predlog zakona o upravnih taksah (#page=67) ---- 4. Predlog zakona o sodnih taksah (#page=68) ---- 5. Predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=71) ---- 6. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1972 (#page=71) ---- 7. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (#page=72) ---- 8. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višino otroškega dodatka v letu 1972 (#page=73) ---- 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (#page=73) ---- 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi (#page=74) ---- 11. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 26. novembra 1971 (#page=74) ---- 12. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma v SR Sloveniji (#page=75) ---- 13. Predlog zakona o nadomestilu za del obresti in o udeležbi SR Slovenije pri nekaterih kreditih v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=78) ---- 14. Predlog odloka o obveznostih, ki jih SR Slovenija prevzema v letu 1972 za obdobje 1972 do 1982 za nadomestilo dela obresti za nekatere investicijske kredite v kmetijstvu in osnovni predelavi kmetijskih pridelkov (#page=79) ---- 15. Predlog zakona o davkih občanov (#page=79) ---- 16. Predlog zakona o prevzemu sredstev, pravic in obveznosti federacije za gospodarske investicije (#page=85) ---- 17. Predlog zakona o davku na dohodek bank v letu 1972 (#page=85) ---- 18. Predlog zakona za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=86) ---- 19. Predlog za ratifikacijo konvencije med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o izdaji izpiskov iz matičnih knjig in oprostitvi legalizacije, ki je bila podpisana 24. 9. 1971 v Beogradu (#page=90) ---- 20. Poslanska vprašanja (#page=90) ---- 21. Predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene splošne in skupne porabe (#page=102) ---- 22. Predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks, ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=114) ---- 23. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=124) ---- 24. Volitve predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in imenovanje republiških sekretarjev (#page=127) ---- 25. Predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene pogodbi o realizaciji posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za izgradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta »Bernardin« - Piran (#page=128) ---- 26. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji republiške uprave SR Slovenije (#page=128) ---- 27. Osnutek zakona o izvršnem svetu skupščine SR Slovenije (#page=130) ---- 28. Predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=131) ---- 29. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in o višini otroškega dodatka v letu 1972 (#page=132) ---- 30. Predlog zakona o določitvi stopenj prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za leto 1972 in o določitvi najvišjih zneskov prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se smejo v letu 1972 uporabiti za posamezne namene iz splošne in skupne porabe - usklajevanje (#page=134) ---- 31. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1972 (#page=137) ---- 32. Predlog odloka o finančnem načrtu posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1972 (#page=147) ---- 33. Soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe o posojilu med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj številka 777-YU (graditev večnamenskega hidrosistema »Ibar-Lepenac«) - skupno z enotnim zborom delovnih skupnosti (#page=151) ---- 34. Volitve predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in imenovanje republiških sekretarjev (skupno z enotnim zborom delovnih skupnosti) (#page=155) ---- 35. Usklajevanje 10. člena zakona o sodnih taksah (#page=161) ---- 36. Volitve in imenovanja (#page=162) ---- 37. Usklajevanje predloga zakona o nadomestilu za del obresti za kredite za izvoz blaga in storitev v času od 1. julija do 20. novembra 1971 (#page=163)
  • dcterms:date
   • 1972-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-02-10
  • dcterms:license