Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27213
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=309) -- 2. Aneks k predlogu družbenega plana SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (#page=317) -- 3. Osnutek sklepov in stališč o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (#page=353) -- 4. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=363) ---- Obrazložitev (#page=369) ---- Mnenja, stališča in predlogi gospodarskega zbora (#page=373) -- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=389) ---- Obrazložitev (#page=401) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=410) ---- Obrazložitev amandmaja (#page=410) -- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=412) ---- Obrazložitev (#page=415) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=417) ---- Obrazložitev amandmaja (#page=418) -- 7. Predlog zakona o obdavčitvi tujih oseb (#page=420) ---- Obrazložitev (#page=427) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=431) ---- Obrazložitev amandmaja (#page=431) -- 8. Predlog zakona o samoprispevku (#page=433) ---- Obrazložitev (#page=436) -- 9. Predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (#page=446) ---- Obrazložitev (#page=458) -- 10. Predlog zakona o narodni banki Slovenije (#page=462) ---- Obrazložitev (#page=472) ---- Amandma izvršnega sveta (#page=475) ---- Obrazložitev amandmaja (#page=475) -- 11. Predlog zakona o obračunavanju amortizacije v letu 1972 v elektrogospodarskih organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prenosa (#page=478) ---- Obrazložitev (#page=479) -- 12. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=484) ---- Obrazložitev (#page=484) -- 13. Osnutek odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa prosvetno-kulturnega sodelovanja med SFRJ in Kraljevino Norveško za leti 1972 in 1973 (#page=485) ---- Obrazložitev (#page=485) -- 14. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=486) ---- Obrazložitev (#page=486) -- 15. Poročilo k informacijam o racionalizaciji investicij na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti (#page=487) -- 16. Predlogi za racionalizacijo investicij na področju vzgojno-varstvenih in izobraževalnih dejavnosti (#page=489) -- 17. Poročilo k poročilu o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 na področju socialnega in otroškega varstva ter varstva vojaških vojnih invalidov in borcev NOV (#page=491) -- 18. Poročilo k predlogu politike na področju družbenega varstva otrok v SR Sloveniji V letu 1973 ter k ugotovitvam in stališčem skupščine republiške skupnosti otroškega varstva o socialnem varstvu otrok (#page=493) -- 19. Predlog odloka o mnenju k osnutku in o soglasju k predlogu ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=495) ---- Obrazložitev (#page=496) -- 20. Predlog sklepov in priporočil o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu (#page=497) -- 21. Predlog sklepov in priporočil o ukrepih za izboljšanje varstva pred požarom (#page=502) -- 22. Predlog zakona o pomilostitvi (#page=506) ---- Obrazložitev (#page=508) -- 23. Predlog zakona o prekrških (#page=511) ---- Obrazložitev (#page=549) ---- Amandmaji izvršnega sveta (#page=558) ---- Obrazložitev amandmajev (#page=559) -- 24. Predlog zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela (#page=567) ---- Obrazložitev (#page=570) -- 25. Predlog zakona o javnem obveščanju (#page=575) ---- Obrazložitev (#page=593) -- 26. Predlog zakona o sanitarni inšpekciji (#page=603) ---- Obrazložitev (#page=609) -- 27. Predlog zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=616) ---- Obrazložitev (#page=618) -- 28. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=623) ---- Obrazložitev (#page=625) ---- Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin (#page=627) -- 29. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo protokola o 7. zasedanju in protokola o 8. zasedanju mešane komisije med SFRJ in Ljudsko republiko Madžarsko o prevozu blaga s tovornimi vozili in o carinskem postopku ob teh prevozih (#page=629) ---- Obrazložitev (#page=630) -- 30. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo 6. programa kulturnega sodelovanja med SFRJ in Italijo (#page=631) ---- Obrazložitev (#page=631) -- 31. Predlog odloka o soglasju k predlogu za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja med SFRJ in LR Bolgarijo za leti 1972 in 1973 (#page=632) ---- Obrazložitev (#page=632) -- 32. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=633) ---- Obrazložitev (#page=634) -- 33. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju in o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici (#page=634) ---- Obrazložitev (#page=635) -- 34. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=639) ---- Obrazložitev (#page=639) -- 35. Predlog odloka o določitvi števila in razrešitvi ter izvolitvi članov sveta SR Slovenije za narodno obrambo (#page=641) ---- Obrazložitev (#page=639) -- 36. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnika SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=643) ---- Obrazložitev (#page=643) -- 37. Predlog odloka o razrešitvi predsednika okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (#page=644) ---- Obrazložitev (#page=644) -- 38. Predlog odloka o izvolitvi treh članov odbora za nagrado Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (#page=645) ---- Obrazložitev (#page=645) -- 39. Seznam govornikov (#page=646)
  • dcterms:date
   • 1974
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-01-01
  • dcterms:license