Nekateri vidiki odnosa slovenske javnosti do izseljenstva

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  Prispevek skozi zgodovinopisno optiko predstavlja odnos javnosti do izseljenstva, kjer se srečamo s pogostim čustvenim reagiranjem v odnosu do realnosti. Ta se odraža v vprašanju razdvojenostii izseljencev, pri ugotavljanju njihovega števila in splošnega odnosa slovenske javnosti do tega pojava in procesa. Poudarjena je vloga posameznika in njegove volje pri odhajanju v svet in pri različnih opredeljevanjih, npr. stanem Slovenec ali ne, se vrnem domov ali ostanem v tujini ipd. Avtor ugotavlja raznolikost pristopov v zvezi z ocenjevanjem števila slovenskih izseljencev po svetu in množičnostjo izseljevanja in pretiravanji v tej zvezi. Največjo pozornost posveča razlogom za odhod in pretiranemu negativnemu reagiranju slovenske javnosti na izseljevanje Slovencev v 19. in 20. stoletju, in sicer z vidika ogroženosti zaradi maloštevilnosti Slovencev in nevarnosti tujine, pri čemer je bila najbolj dejavna katoliška Cerkev.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26970
  • dcterms:title
   • Nekateri vidiki odnosa slovenske javnosti do izseljenstva
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • slovensko izseljenstvo
   • stereotipi
   • odzivi javnosti
   • črno-bela podo­ba izseljenstva
   • 19. in 20. stoletje
   • Slovene emigration
   • stereotypes
   • responses of the public
   • black-white image of emigration,
   • 19th and 20th century
  • dcterms:abstract
   • Prispevek skozi zgodovinopisno optiko predstavlja odnos javnosti do izseljenstva, kjer se srečamo s pogostim čustvenim reagiranjem v odnosu do realnosti. Ta se odraža v vprašanju razdvojenostii izseljencev, pri ugotavljanju njihovega števila in splošnega odnosa slovenske javnosti do tega pojava in procesa. Poudarjena je vloga posameznika in njegove volje pri odhajanju v svet in pri različnih opredeljevanjih, npr. stanem Slovenec ali ne, se vrnem domov ali ostanem v tujini ipd. Avtor ugotavlja raznolikost pristopov v zvezi z ocenjevanjem števila slovenskih izseljencev po svetu in množičnostjo izseljevanja in pretiravanji v tej zvezi. Največjo pozornost posveča razlogom za odhod in pretiranemu negativnemu reagiranju slovenske javnosti na izseljevanje Slovencev v 19. in 20. stoletju, in sicer z vidika ogroženosti zaradi maloštevilnosti Slovencev in nevarnosti tujine, pri čemer je bila najbolj dejavna katoliška Cerkev.
   • The contribution presents through a historiographical optics the relation of the public to emigration, where we meet with frequent emotional reactions in relation to reality. That reflects in the question of separateness of emigrants, in ascertaining their number, and in general relation of the Slovene public towards this phenomenon and process. Accented is the role of the individual and one’s wish when going abroad and with declaring, for example, do I remain a Slovene or not, do I return home or stay abroad, and similar. The author establishes the variegation of approaches in connection with estimating the number of Slovene emigrants across the world, massiveness of emigration and with it connected exaggerations. His attention is focused on the reasons for departure and on the exaggerated negative reacting of the Slovene public in regard of emigration of Slovenes in the 19th and 20th centuries from the viewpoint endangerment due to fewness of Slovenes and the danger of foreign parts; most active was the Catholic Church.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26970
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf