Analiza kmečkih dolgov v Sloveniji 1918 - 1941

Avtor(ji): Lazarević, Žarko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1989
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor analizira kmečke dolgove na podlagi bremenskih vpisov v zemljiško knjigo šestih vzorčnih katastrskih občin. Piše o zemljiški knjigi, posestni strukturi, poteku zadolževanja v posameznih letih, gibanju obrestne mere pri intabuliranih terjatvah, vračanju oziroma izbrisih dolgov in o strukturi kmečkih dolgov v Sloveniji v obdobju med vojnama. Povsod, kjer je bilo mogoče, je primerjal stanje v vzorcu s stanjem v Sloveniji. Kjer pa to ni bilo moč storiti, so podatki iz zemljiških knjig uspešno zapolnjevali obstoječo vrzel v vedenju o slovenskih razmerah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2339
  • dcterms:title
   • Analiza kmečkih dolgov v Sloveniji 1918 - 1941
  • dcterms:alternative
   • An Analysis of Peasants' Debt in Slovenia in the Period 1918-1941
  • dcterms:creator
   • Žarko Lazarević
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • Kraljevina SHS
   • Kraljevina Jugoslavija
   • kmetje
   • zadolženost
   • analiza
  • dcterms:abstract
   • The author analyzes the debt of Slovene peasants on the basis of debt recorded in land-registers of a sample of six cadastral communities. He also discusses land-registers, the structure of land owners, the process of debt-raising in individual years, developments related to interest rates for registered claim deeds, the issue of debt payment and/or canceled debts, as well as the structure of peasants' debt in Slovenia in the period between the two Wars. Whenever possible, the author compares the situation in the sample with the rest of Slovenia, if this cannot be done, data are used obtained from land-registers to fill the gaps in the knowledge about the Slovene situation.

   • Avtor analizira kmečke dolgove na podlagi bremenskih vpisov v zemljiško knjigo šestih vzorčnih katastrskih občin. Piše o zemljiški knjigi, posestni strukturi, poteku zadolževanja v posameznih letih, gibanju obrestne mere pri intabuliranih terjatvah, vračanju oziroma izbrisih dolgov in o strukturi kmečkih dolgov v Sloveniji v obdobju med vojnama. Povsod, kjer je bilo mogoče, je primerjal stanje v vzorcu s stanjem v Sloveniji. Kjer pa to ni bilo moč storiti, so podatki iz zemljiških knjig uspešno zapolnjevali obstoječo vrzel v vedenju o slovenskih razmerah.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1989
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:12
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf