Prispevki za novejšo zgodovino, 1998, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jurij Perovšek: Prilagoditev Schulze-Delitzschevih zadružnogospodarskih zamisli na Slovenskem v letih 1872-1895
 • Andrej Studen: Protinemški izgredi v Ljubljani leta 1903
 • Piero Purini: Raznarodovanje slovenske manjšine v Trstu, (Problematika ugotavljanja števila neitalijanskih izseljencev iz Julijske krajine po prvi svetovni vojni)
 • Ervin Dolenc: Slovensko zgodovinopisje o času med obema vojnama in kulturna zgodovina
 • Tone Ferenc: Obnova okrajnih glavarstev na Dolenjskem jeseni 1943
 • Bojan Godeša: Krščanski socialisti in ustanovitev enotnih sindikatov
 • Zdenko Čepič: Nekaj stopinj revolucije v pluralni dobi Osvobodilne fronte
 • Nevenka Troha: Resolucija Informbiroja in Svobodno tržaško ozemlje, (Stališča projugoslovanske KPSTO v prvem letu po objavi)
 • Violeta Ačkoska: Nekatere posebnosti kolektivizacije vasi v Ljudski republiki Makedoniji v letih 1949-1953
 • Aleš Gabrič: Sprememba kulturnopolitične usmeritve po informbirojevskem sporu
 • Mateja Režek: Jugoslovanski federalizem in ustavni zakon leta 1953
 • Jože Prinčič: Mala reforma in slovenska politka (1960-1961)
 • Tamara Griesser Pečar: Razpravljanja, Odgovor na prispevek Janka Pleterskega Zgodovina in delo pravnikov
 • Janko Pleterski: Razpravljanja, Ugovor na odgovor
 • Ljuba Dornik Šubelj: Historična dokumentacija, Poročilo OZNE o agenturah na območju Slovenije
 • Mateja Režek: Posvetovanja, Znanstveno posvetovanje "Slovenija 1948-1998: Iskanje lastne poti" Maribor, 16. - 17. april 1998
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Janko Pleterski: Dr. Ivan Šušteršič 1863-1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma
 • Marjan Matjašič: Ocene in poročila, Janez Cvirn: Trdnjavski trikotnik: Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861-1914)
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804). Opisi. Karte, 3. zvezek
 • Bojan Balkovec: Ocene in poročila, Slovenska trideseta leta
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Egon Pelikan: Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Od mature do mature - Zgodovinski razvoj mature na Slovenskem 1849/50 - 1994/95
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Chiesa e societé nel Goriziano tra guerra e movimenti di liberazione. Cerkev in družba na Goriškem ter njih odnos do vojne in osvobodilnih gibanj
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Ignac Gregorač: Štampiljke Osvobodilne fronte slovenskega naroda 1941-1945. Podoba in dokaz rojstva slovenske družbe, ljudske oblasti in države v obdobju okupacije in narodnoosvobodilnega boja
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Nevenka Troha: Politika slovensko-italijanskega bratstva. Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe
 • Nevenka Troha / Petra Svoljšak / Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Friuli e Venezia Giulia, Storia del '900
 • Blaž Vurnik: Ocene in poročila, Božo Repe, Dušan Nećak, Ana Nuša Kern: Naše stoletje, učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole
 • Jasna Fischer: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1997
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1997