Arhivi 2012, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Eva Blumauer (lekt.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Bruno Figliuolo (prev. it.), Tina Arh (foto)
Posamezni prispevki:
 • Giuliana Ancona / Dario Visintin: Holy Office (Il Sant' Ufficio) in the Slovenian Territory
 • Ines Beguš: Portulanske karte Sredozemlja – primer srednjeveške inovacije v pomorstvu
 • Boris Golec: Dve Valvasorjevi hiši v Krškem – napačna in prava (1. del)
 • Miha Preinfalk / Dejan Zadravec / Andrej Hozjan / Zdenka Bonin / Donatella Porcedda: Graščinski, plemiški in osebni arhivi na Slovenskem
 • Teja Krašovec: Primorski priseljenci v Ljubljani – v luči popisa prebivalstva iz leta 1928
 • Jelka Melik: Delovna in socialna sodišča ter njihovo arhivsko gradivo
 • Marjeta Černič: Ohranjanje dokumentnega gradiva na papirju – standardi in priporočila
 • Matevž Košir: Dolga pot domov – arhivska restitucija, Poseben pomen arhivov, kot se kaže na primeru arhivske restitucije iz Rusije
 • Janez Kopač: Uporaba arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov
 • Tatjana Hajtnik: Analiza primernosti formata PDF/A za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki
 • Natalija Glažar: UNESCO listina o varstvu digitalne dediščine
 • Andrej Nared: Arhivalija meseca – nova rubrika na spletni strani Arhiva Republike Slovenije
 • Hedvika Zdovc / Nina Gostečnik / Mirjana K. Rovis / Bojan Himmelreich / Jelka Melik: Poročilo o delu medarhivskih strokovnih delovnih skupin za leto 2011
 • Marija Grabnar: Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za proučevanje vprašanj s področja zdravstva in socialnega varstva od konca aprila 2008 do konca januarja 2011
 • Bruno Figliuolo: O postavitvi lesenega mostu v okolici Tolmina (1321)
 • Jure Maček: Arhivsko gradivo Franca Miklošiča v Pokrajinskem arhivu Maribor
 • Miha Šimac: Zlati odlikovanec z Rodice – Anton Rode (1895–1917)
 • Metka Bukošek: Tabelarni prikaz vpisnikov okrajnih, okrožnih, višjih gospodarskih in okupacijskih sodišč med letoma 1850–1995
 • Lucija Planinc / Marija Grabnar / Jedert Vodopivec / Mirjam Debevc: Popis in zaščita fotografske zbirke Julija Felaherja, Elementi popisa fotografij fonda AS 1384 Julij Felaher in njihova materialna zaščita
 • 57. let konference okrogle mize arhivov; 43. in hkrati zadnja mednarodna konferenca okrogle mize arhivov (CITRA) Toledo, 22.−29. september 2011
 • Mirjana Kontestabile Rovis: Arhivistika v informacijskem okolju, 45. posvetovanje Hrvaškega arhivističnega društva, Umag 19.–21. oktober 2011, Archival Science in Information Environment, the 45th Conference of the Croatian Archival Association, Umag, October 19–21, 2011
 • Hana Habjan: Poročilo o udeležbi na Jesenski arhivistični šoli v Trstu 2011 (Autumn Archival School 2011), Grljan in Trst, 6.–13. 11. 2011
 • Mojca Horvat: Gradivo za zgodovino Maribora, XXXVI. zvezek, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Dokumenti II, 1467–1784. [pripravil Jože Mlinarič] Pokrajinski arhiv Maribor, 2011, 213 strani
 • Jure Volčjak: Kongresni trg. Zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske. Ljubljana: Založba ZRC, 2011 (Umetnine v žepu; 4), 77 strani
 • Tea Anžur: Častni doktorji Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza, 2011, 104 strani
 • Janez Kopač: Dosežki slovenskega gradbeništva (1918–1941). Opus stavbenika Josipa Slavca (1901–1978). Ob 110 - letnici rojstva. Znanstvena in slikovna monografija. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2011, 253 strani
 • Nina Gostečnik: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012, 661 strani
 • Sabina Lešnik: Prireditev Mariborski teden v Mariboru: predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2011 (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, zv. 35), 48 strani
 • Gorazd Bence: Mesto, trg ali vas? Varašanci – prekmurski meščani. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Aleksander Žižek: Bilo je nekoč v Trbovljah. Iz hiše pisanih spominov – Zanimivi dogodki iz »življenja« občine Trbovlje od 1849 do 1941
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Z dopisom se predstavim, razstava in katalog Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2011, 55 strani
 • Jurij Rosa: Oče in sin zapisana glasbi. Ivan Kacin (1884– 1953): organist, izdelovalec orgel, zborovodja. Paul John Sifler (1911–2001): skladatelj, organist, zborovodja. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2012, 52 strani


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20614
   • dcterms:title
    • Arhivi 2012, št. 1
    • Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
   • dcterms:alternative
    • Arhivi 2012, no. 1
    • The Gazette of the Archival Association and Archives of Slovenia
   • dcterms:tableOfContents
    • KAZALO ČLANKI IN RAZPRAVE Giuliana Ancona, Dario Visintin, Il Sant'Ufficio nei Territori sloveni .......................................................... 9 Ines Beguš, Portulanske karte Sredozemlja – primer srednjeveške inovacije v pomorstvu .................. 21 Boris Golec, Dve Valvasorjevi hiši v Krškem – zmotna in prava (1. del) ................................................. 33 Miha Preinfalk, Dejan Zadravec, Andrej Hozjan, Zdenka Bonin, Donatella Porcedda, Graščinski, plemiški in osebni arhivi na Slovenskem ............................................................ 65 Teja Krašovec, Primorski priseljenci v Ljubljani – v luči popisa prebivalstva iz leta 1928 ......................... 91 Jelka Melik, Delovna in socialna sodišča ter njihovo arhivsko gradivo ................................................. 105 Marjeta Černič, Ohranjanje dokumentnega gradiva na papirju – standardi in priporočila ...................... 113 Matevž Košir, Dolga pot domov – arhivska restitucija. Poseben pomen arhivov, kot se kaže na primeru arhivske restitucije iz Rusije ........................................................... 129 IZ PRAKSE ZA PRAKSO Janez Kopač, Uporaba arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov ................................................... 149 Tatjana Hajtnik, Analiza primernosti formata PDF/A za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki .......................................................................................................................... 157 Natalija Glažar, UNESCO listina o varstvu digitalne dediščine .................................................................. 183 Arhivalija meseca – nova rubrika na spletni strani Arhiva Republike Slovenije (Andrej Nared) ............ 193 Poročilo o delu medarhivskih strokovnih delovnih skupin za leto 2011 (Hedvika Zdovc, Nina Gostenčnik, Mirjana Kontestabile Rovis, Bojan Himmelreich, Jelka Melik) .................................... 201 Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za proučevanje vprašanj s področja zdravstva in socialnega varstva od konca aprila 2008 do konca januarja 2011 (Marija Grabnar) ................................. 207 IZ ARHIVSKIH FONDOV IN ZBIRK Bruno Figliuolo, O postavitvi lesenega mostu v okolici Tolmina (1321) in Komentar prevajalca (Drago Trpin) ................................................................................ 209 Jure Maček, Arhivsko gradivo Franca Miklošiča v Pokrajinskem arhivu Maribor ............................... 215 Miha Šimac, Zlati odlikovanec z Rodice – Anton Rode (1895–1917) .................................................... 227 Metka Bukošek, Tabelarni prikaz vpisnikov okrajnih, okrožnih, višjih gospodarskih in okupacijskih sodišč med leti 1850–1995 ........................................................................... 235 Lucija Planinc, Marija Grabnar, Jedert Vodopivec, Mirjam Debevec, Popis in zaščita fotografske zbirke Julija Felaherja. Elementi popisa fotografij fonda AS 1384 Julij Felaher in njihova materialna zaščita ................................ 249 O DELU ARHIVOV IN ZBOROVANJIH 57. let konference Okrogle mize arhivov; 43. in obenem zadnja mednarodna konferenca Okrogle mize arhivov (CITRA) Toledo, 22.–29. september 2011 (Matevž Košir) ................................... 265 Arhivistika v informacijskem okolju, 45. posvetovanje Hrvaškega arhivističnega društva, Umag 19.–21. oktober 2011 (Mirjana Kontestabile Rovis) ......................................................................... 267 Poročilo o udeležbi na Jesenski arhivistični šoli v Trstu 2011 (Autumn Archival School 2011), Grljan in Trst, 6.–13. 11. 2011 (Hana Habjan) ............................................................................................... 269 OCENE IN POROČILA O PUBLIKACIJAH IN RAZSTAVAH PUBLIKACIJE RAZSTAVE Gradivo za zgodovino Maribora, XXXVI. zvezek, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Dokumenti II, 1467–1784 (Mojca Horvat) .................................................................. 271 Kongresni trg. Zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske (Jure Volčjak) ......................................... 271 Častni doktorji Univerze v Ljubljani (Tea Anžur) ........................................................................................... 273 Dosežki slovenskega gradbeništva (1918–1941). Opus stavbenika Josipa Slavca (1901–1978). Ob 110 - letnici rojstva (Janez Kopač) ..................................................................................... 274 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Nina Gostenčnik) .................. 278 Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor (Sabina Lešnik) ................................................................................. 285 RAZSTAVE Mesto, trg ali vas? (Gorazd Bence) .................................................................................................................... 287 Bilo je nekoč v Trbovljah. Iz hiše pisanih spominov – Zanimivi dogodki iz »življenja« občine Trbovlje od 1849 do 1941 (Aleksander Žižek) .................................................................................. 288 Z dopisom se predstavim (Metka Nusdorfer Vuksanović) ......................................................................... 288 Oče in sin zapisana glasbi (Jurij Rosa) .............................................................................................................. 289
    • INDEX ARTICLES AND PAPERS Giuliana Ancona, Dario Visintin, Il Sant'Ufficio nei Territori sloveni .............................................................................. 9 Ines Beguš, Portolan Charts of the Mediterranean – an Example of a Medival Nautical Innovation ................ 21 Boris Golec, Valvasor's Two Houses in Krško – the Wrong and the Right One (Part 1) ...................................... 33 Miha Preinfalk, Dejan Zadravec, Andrej Hozjan, Zdenka Bonin, Donatella Porcedda, Seigneurial, Nobility and Personal Archives in Slovenia ....................................................................... 65 Teja Krašovec, Immigrants from Primorska in Ljubljana – In the light of the 1928 Census ..................................... 91 Jelka Melik, Labour and Social Courts and Their Archival Records ....................................................................... 105 Marjeta Černič, Preservation of Paper Documents and Publications – Standards and Recommendations ........... 113 Matevž Košir, Long Way Home – Archival Restitution. Special Significance of Archives as Seen in the Example of the Restitution of the Archives from Russia .......................................... 129 FROM PRACTICE FOR PRACTICE Janez Kopač, Use of Archives and Personal Data Protection ..................................................................................... 149 Tatjana Hajtnik, Analysis of PDF/A and its Suitability for Long-Term Preservation of Electronic Records ....... 157 Natalija Glažar, UNESCO Charter on the Preservation of Digital Heritage ................................................................ 183 Archivalia of the Month – New Category on the Website of the Archives of the Republic of Slovenia (Andrej Nared) ......................................................................................................................... 193 Report on the Work of Inter-Archival Expert Workgroups in 2011 (Hedvika Zdovc, Nina Gostenčnik, Mirjana Kontestabile Rovis, Bojan Himmelreich, Jelka Melik) ................................................................................ 201 Report on the Work of Inter-Archival Expert Group for Issues Regarding Health Care and Social Welfare from the End of April 2008 until the End of January 2011 (Marija Grabnar) ............................ 207 FROM THE ARCHIVAL FILES AND COLLECTIONS Bruno Figliuolo, On the Building of the Wooden Bridge near Tolmin (1321) together with Translator's Comments (Drago Trpin) ........................................................................ 209 Jure Maček, Archival Records of Franc Miklošič in the Regional Archives Maribor ........................................... 215 Miha Šimac, Anton Rode (1895–1917) – Recipient of the Golden Bravery Medal from Rodica ....................... 227 Metka Bukošek, Tabular Presentation of the Registers of Local, District and High Commercial Courts and also Courts of Occupation Forces: 1850 to 1995 ..................................... 235 Lucija Planinc, Marija Grabnar, Jedert Vodopivec, Mirjam Debevec, Description of the Condition of Julij Felaher's Photographic Collection and Measures for Its Protection. Descriptive Elements for the Photographs in the Fonds AS 1384 Julij Felaher and Their Protection ................................................................... 249 ON THE ACTIVITIES OF THE ARCHIVES AND THE CONFERENCES 57 Years of the Round Table on Archives; the 43rd and Final International Conference of the Round Table on Archives (CITRA) Toledo, September 22–29, 2011 (Matevž Košir) ..................................... 265 Archival Science in Information Environment, the 45th Conference of the Croatian Archival Association, Umag, October 19–21, 2011 (Mirjana Kontestabile Rovis) ..................................................... 267 Report on the Autumn Archival School 2011 in Trieste, Grljan and Trieste, November 6–13, 2011 (Hana Habjan) ................................................................................................................................... 269 REVIEWS AND REPORTS OF THE PUBLICATIONS AND EXHIBITIONS PUBLICATIONS Gradivo za zgodovino Maribora, XXXVI. zvezek, Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Dokumenti II, 1467–1784 (Mojca Horvat) ........................................................................................................................... 271 Kongresni trg. Zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske (Jure Volčjak) ............................................................. 271 Častni doktorji Univerze v Ljubljani (Tea Anžur) ................................................................................................................ 273 Dosežki slovenskega gradbeništva (1918–1941). Opus stavbenika Josipa Slavca (1901–1978). Ob 110 - letnici rojstva (Janez Kopač) ................................................................................................................................... 274 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Nina Gostenčnik) ...................................... 278 Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor (Sabina Lešnik) ...................................................................................................... 285 EXHIBITIONS Town, Square or Village? (Gorazd Bence) ............................................................................................................................ 287 It was Once upon a Time in Trbovlje. From the House of Written Memories – Interesting Events in the »Life« of Trbovlje Municipality from 1849 to 1941 (Aleksander Žižek) ........................... 288 I Use This Letter to Introduce Myself (Metka Nusdorfer Vuksanović) ....................................................................... 288 Father and Son Devoted to Music (Jurij Rosa) .................................................................................................................... 289
   • dcterms:publisher
    • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
   • dcterms:contributor
    • Jure Volčjak (odg. ur.)
    • Eva Blumauer (lekt.)
    • Alenka Hren (prev. ang.)
    • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
    • Bruno Figliuolo (prev. it.)
    • Tina Arh (foto)
   • dcterms:date
    • 2012
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart