• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/16043
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela, 9. seja (17. december 1986)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 10. sklic (1986-1990), št. zvezka 8
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Proceduralne zadeve (PDF stran 10) ---- 2. Ugotavljanje prisotnosti delegatov in sklepčnosti zbora (PDF stran 11) ---- 3. Določitev dnevnega reda (PDF stran 12) -- Dnevni red ---- 1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 in drugih aktov (1. točka dnevnega reda) (PDF stran 15) ---- 2. Predlog stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (2. točka dnevnega reda) (PDF stran 15) ---- 3. Predlog ugotovitev, priporočil, stališč in sklepov k analizi izvajanja zakona o cestah (3. točka dnevnega reda) (PDF stran 18) ---- 4. Osnutek zakona o prevozih v cestnem prometu (4. točka dnevnega reda) (PDF stran 26) ---- 5. Predlog zakona o varnosti v urejenih kopališčih (5. točka dnevnega reda) (PDF stran 28) ---- 6. Predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (6. točka dnevnega reda) (PDF stran 28) ---- 7. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF stran 31) ---- 8. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 (7. točka dnevnega reda) (PDF stran 31) ---- 9. Predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodarstva in premogovništva (8. točka dnevnega reda) (PDF stran 31) ---- 10. Predlog stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (2. točka dnevnega reda - nadaljevanje) (PDF stran 71) ---- 11. Predlog ugotovitev, priporočil stališč in sklepov k analizi o izvajanju zakona o cestah (3. točka dnevnega reda - nadaljevanje) (PDF stran 74) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1987-1990, s predlogom zakona (9. točka dnevnega reda) (PDF stran 76) ---- 13. Osnutek zakona o pedagoški službi (10. točka dnevnega reda) (PDF stran 77) ---- 14. Predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenija za obdobje 1986-1990 (11. točka dnevnega reda) (PDF stran 82) ---- 15. Osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela s področja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosova iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1987 (12. točka dnevnega reda) (PDF stran 82) ---- 16. Pobuda za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih vprašanjih položaja organizacij in delovanju upravnih organov za družbene prihodke, z osnutkom zakona (13. točka dnevnega reda) (PDF stran 83) ---- 17. Pobuda za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema, z osnutkom dogovora (14. točka dnevnega reda) (PDF stran 85) ---- 18. Pobuda za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike, z osnutkom dogovora (15. točka dnevnega reda) (PDF stran 87) ---- 19. Predlog dogovora o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanja in stalnega spremljanja (moritoring) onesnaženosti Jadranskega morja (16. točka dnevnega reda) (PDF stran 88) ---- 20. Predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodarstva in premogovništva (8. točka dnevnega reda - nadaljevanje) (PDF stran 89) ---- 21. Pobuda za sklenitev dogovora o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko JUBMES za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v obdobju od 1987 do 1990, s predlogom dogovora (17. točka dnevnega reda) (PDF stran 91) ---- 22. Sklepanje o osnutku programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1987 (18. točka dnevnega reda) (PDF stran 92) ---- 23. Razrešitev in izvolitev sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije ter izvolitev predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije (19. točka dnevnega reda) (PDF stran 93) ---- 24. Volitve in imenovanja (20. točka dnevnega reda) (PDF stran 94) ---- 25. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (21. točka dnevnega reda) (PDF stran 95) ---- 26. Seznam govornikov (PDF stran 9)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Proceduralne zadeve (PDF page 10) ---- 2. Ugotavljanje prisotnosti delegatov in sklepčnosti zbora (PDF page 11) ---- 3. Določitev dnevnega reda (PDF page 12) -- Agenda: ---- 1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 in drugih aktov (1. točka dnevnega reda) (PDF page 15) ---- 2. Predlog stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (2. točka dnevnega reda) (PDF page 15) ---- 3. Predlog ugotovitev, priporočil, stališč in sklepov k analizi izvajanja zakona o cestah (3. točka dnevnega reda) (PDF page 18) ---- 4. Osnutek zakona o prevozih v cestnem prometu (4. točka dnevnega reda) (PDF page 26) ---- 5. Predlog zakona o varnosti v urejenih kopališčih (5. točka dnevnega reda) (PDF page 28) ---- 6. Predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (6. točka dnevnega reda) (PDF page 28) ---- 7. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF page 31) ---- 8. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 (7. točka dnevnega reda) (PDF page 31) ---- 9. Predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodarstva in premogovništva (8. točka dnevnega reda) (PDF page 31) ---- 10. Predlog stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji (2. točka dnevnega reda - nadaljevanje) (PDF page 71) ---- 11. Predlog ugotovitev, priporočil stališč in sklepov k analizi o izvajanju zakona o cestah (3. točka dnevnega reda - nadaljevanje) (PDF page 74) ---- 12. Predlog za izdajo zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1987-1990, s predlogom zakona (9. točka dnevnega reda) (PDF page 76) ---- 13. Osnutek zakona o pedagoški službi (10. točka dnevnega reda) (PDF page 77) ---- 14. Predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih del na območju SR Slovenija za obdobje 1986-1990 (11. točka dnevnega reda) (PDF page 82) ---- 15. Osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela s področja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosova iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1987 (12. točka dnevnega reda) (PDF page 82) ---- 16. Pobuda za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih vprašanjih položaja organizacij in delovanju upravnih organov za družbene prihodke, z osnutkom zakona (13. točka dnevnega reda) (PDF page 83) ---- 17. Pobuda za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema, z osnutkom dogovora (14. točka dnevnega reda) (PDF page 85) ---- 18. Pobuda za sklenitev dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih davčne politike, z osnutkom dogovora (15. točka dnevnega reda) (PDF page 87) ---- 19. Predlog dogovora o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanja in stalnega spremljanja (moritoring) onesnaženosti Jadranskega morja (16. točka dnevnega reda) (PDF page 88) ---- 20. Predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodarstva in premogovništva (8. točka dnevnega reda - nadaljevanje) (PDF page 89) ---- 21. Pobuda za sklenitev dogovora o usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko JUBMES za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v obdobju od 1987 do 1990, s predlogom dogovora (17. točka dnevnega reda) (PDF page 91) ---- 22. Sklepanje o osnutku programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za leto 1987 (18. točka dnevnega reda) (PDF page 92) ---- 23. Razrešitev in izvolitev sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije ter izvolitev predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije (19. točka dnevnega reda) (PDF page 93) ---- 24. Volitve in imenovanja (20. točka dnevnega reda) (PDF page 94) ---- 25. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (21. točka dnevnega reda) (PDF page 95) ---- 26. Seznam govornikov (PDF page 9)
  • dcterms:date
   • 1986-12-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1986-12-17
  • dcterms:license