• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/16028
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela, 1. seja (7. maj 1986)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 10. sklic (1986-1990), št. zvezka 1
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev predsednika in članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF stran 7) ---- 2. Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF stran 8) ---- 3. Določitev dnevnega reda (PDF stran 8) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev predsednika in podpredsednika Zbora združenega dela Skupščine SRS (1. točka dnevnega reda) (PDF stran 10) ---- 2. Imenovanje sekretarja Zbora združenega dela Skupščine SRS (2. točka dnevnega reda) (PDF stran 13) ---- 3. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (3. točka dnevnega reda) (PDF stran 14) ---- 4. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenje (8. točka dnevnega reda) (PDF stran 14) ---- 5. Predlog odloka o ustanovitvi, nalog in sestavi delovnih teles Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije (9. točka dnevnega reda) (PDF stran 15) ---- 6. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Skupščine delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov (10. točka dnevnega reda) (PDF stran 15) ---- 7. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Skupine delegatov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ (11. točka dnevnega reda) (PDF stran 16) ---- 8. Volitve in imenovanja (12. točka dnevnega reda) (PDF stran 16) ---- 9. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (13. točka dnevnega reda) (PDF stran 17) ---- 10. Informacija o pripravi periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1986 (16. točka dnevnega reda) (PDF stran 23) ---- 11. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (17. točka dnevnega reda) (PDF stran 24) ---- 12. Osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja SR Črne gore in SR Makedonije iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1986 in predlog zakona o obveznem posojilu Slovenije v letu 1986 (14. točka dnevnega reda) (PDF stran 26) ---- 13. Seznam govornikov (PDF stran 6)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Izvolitev predsednika in članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF page 7) ---- 2. Poročilo komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF page 8) ---- 3. Določitev dnevnega reda (PDF page 8) -- Agenda: ---- 1. Izvolitev predsednika in podpredsednika Zbora združenega dela Skupščine SRS (1. točka dnevnega reda) (PDF page 10) ---- 2. Imenovanje sekretarja Zbora združenega dela Skupščine SRS (2. točka dnevnega reda) (PDF page 13) ---- 3. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (3. točka dnevnega reda) (PDF page 14) ---- 4. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenje (8. točka dnevnega reda) (PDF page 14) ---- 5. Predlog odloka o ustanovitvi, nalog in sestavi delovnih teles Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije (9. točka dnevnega reda) (PDF page 15) ---- 6. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Skupščine delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov (10. točka dnevnega reda) (PDF page 15) ---- 7. Predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Skupine delegatov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ (11. točka dnevnega reda) (PDF page 16) ---- 8. Volitve in imenovanja (12. točka dnevnega reda) (PDF page 16) ---- 9. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (13. točka dnevnega reda) (PDF page 17) ---- 10. Informacija o pripravi periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1986 (16. točka dnevnega reda) (PDF page 23) ---- 11. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (17. točka dnevnega reda) (PDF page 24) ---- 12. Osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja SR Črne gore in SR Makedonije iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1986 in predlog zakona o obveznem posojilu Slovenije v letu 1986 (14. točka dnevnega reda) (PDF page 26) ---- 13. Seznam govornikov (PDF page 6)
  • dcterms:date
   • 1986-05-07
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1986-05-07
  • dcterms:license