• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15864
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela, 40. seja (24. oktobra 1984)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 9. sklic (1982-1986), št. zvezka 23
   • Vsebina: 19.knjiga (1.zvezek)
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF stran 81) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF stran 84) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnikov 38. in 39. seje zbora (PDF stran 84) ---- 2. Nadaljevanje obravnave osnutka odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (PDF stran 84) ---- 3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 (PDF stran 85) ---- 4. Obravnava gradiva "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990" (PDF stran 91) ---- 5. Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave (PDF stran 91) ---- 6. Nadaljevanje razprave o osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (PDF stran 101) ---- 7. Nadaljevanje razprave o osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 (PDF stran 102) ---- 8. Nadaljevanje razprave o gradivu "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990" (PDF stran 103) ---- 9. Poročilo o stanju varnosti v Železniškem prometu na območju SR Slovenije (PDF stran 104) ---- 10. Predlog zakona o graditvi objektov (PDF stran 113) ---- 11. Predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (PDF stran 116) ---- 12. Osnutek zakona o javnem obveščanju (PDF stran 117) ---- 13. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (PDF stran 119) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona (PDF stran 119) ---- 15. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije (PDF stran 123) ---- 16. Soglasje k aktom visokošolskih organizacij, in sicer k statutu Višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, k statutu Višje pomorske šole v Piranu in k spremembi imena Visoke tehniške šole v Mariboru (PDF stran 124) ---- 17. Volitve in imenovanja (PDF stran 124) ---- 18. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (PDF stran 125) ---- 19. Nadaljevanje razprave o poročilu o stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije (PDF stran 126) ---- 20. Nadaljevanje razprave o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave (PDF stran 127) ---- 21. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o graditvi objektov (PDF stran 129) ---- 22. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o javnem obveščanju (PDF stran 130)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF page 81) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF page 84) -- Agenda: ---- 1. Odobritev zapisnikov 38. in 39. seje zbora (PDF page 84) ---- 2. Nadaljevanje obravnave osnutka odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (PDF page 84) ---- 3. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 (PDF page 85) ---- 4. Obravnava gradiva "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990" (PDF page 91) ---- 5. Uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave (PDF page 91) ---- 6. Nadaljevanje razprave o osnutku odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (PDF page 101) ---- 7. Nadaljevanje razprave o osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 2000 (PDF page 102) ---- 8. Nadaljevanje razprave o gradivu "Temelji politike normalizacije zunanje likvidnosti 1985-1990" (PDF page 103) ---- 9. Poročilo o stanju varnosti v Železniškem prometu na območju SR Slovenije (PDF page 104) ---- 10. Predlog zakona o graditvi objektov (PDF page 113) ---- 11. Predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (PDF page 116) ---- 12. Osnutek zakona o javnem obveščanju (PDF page 117) ---- 13. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (PDF page 119) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 z osnutkom zakona (PDF page 119) ---- 15. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Jugoslavije (PDF page 123) ---- 16. Soglasje k aktom visokošolskih organizacij, in sicer k statutu Višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, k statutu Višje pomorske šole v Piranu in k spremembi imena Visoke tehniške šole v Mariboru (PDF page 124) ---- 17. Volitve in imenovanja (PDF page 124) ---- 18. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (PDF page 125) ---- 19. Nadaljevanje razprave o poročilu o stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije (PDF page 126) ---- 20. Nadaljevanje razprave o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave (PDF page 127) ---- 21. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o graditvi objektov (PDF page 129) ---- 22. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o javnem obveščanju (PDF page 130)
  • dcterms:date
   • 1984-10-24
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1984-10-24
  • dcterms:license