• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15862
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela, 38. seja (26. septembra 1984)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 9. sklic (1982-1986), št. zvezka 23
   • Vsebina: 19.knjiga (1.zvezek)
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF stran 4) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF stran 7) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 37. seje zbora (PDF stran 7) ---- 2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (PDF stran 8) ---- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (PDF stran 28) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (PDF stran 29) ---- 5. Osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (PDF stran 30) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona (PDF stran 31) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 in osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino (PDF stran 31) ---- 8. Osnutek zakona o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah (PDF stran 39) ---- 9. Predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFR Jugoslaviji (PDF stran 39) ---- 10. Predlog družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev, ki se organizirajo v Jugoslaviji (PDF stran 41) ---- 11. Volitve in imenovanja (PDF stran 45) ---- 12. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 in osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino (PDF stran 45) ---- 13. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (PDF stran 46)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF page 4) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF page 7) -- Agenda: ---- 1. Odobritev zapisnika 37. seje zbora (PDF page 7) ---- 2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (PDF page 8) ---- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (PDF page 28) ---- 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu (PDF page 29) ---- 5. Osnutek zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (PDF page 30) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o podaljšanju roka za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom zakona (PDF page 31) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 in osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino (PDF page 31) ---- 8. Osnutek zakona o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah (PDF page 39) ---- 9. Predlog družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFR Jugoslaviji (PDF page 39) ---- 10. Predlog družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih prireditev, ki se organizirajo v Jugoslaviji (PDF page 41) ---- 11. Volitve in imenovanja (PDF page 45) ---- 12. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984 in osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino (PDF page 45) ---- 13. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (PDF page 46)
  • dcterms:date
   • 1984-09-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1984-09-26
  • dcterms:license