Arhivi, 2010, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Boris Golec: Krščevanje osmanskih podanikov (muslimanov) na Slovenskem od konca 16. do konca 17. stoletja
 • Ana Lavrič: Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Jezuitske kongregacije
 • Katarina Keber: Zdravnik Moriz Gauster in njegova zdravstvena statistika iz leta 1859
 • Marko Žuraj: ≫Posledice vina in noža≪. Najpogostejša kazniva dejanja zoper telesno integriteto v gradivu okrožnega sodišča v Mariboru med letoma 1930 in 1941
 • Matevž Košir: Splošna deklaracija o arhivih in sodobna arhivska paradigma
 • Natalija Glažar: Izvoz in uvoz arhivskega gradiva ter restitucija kulturne dediščine (Slovenska zakonska določila ter mednarodni pravni instrumenti)
 • Mirjana Kontestabile Rovis / Ivanka Zajc Cizelj: Poročilo strokovne komisije za šolstvo 2008—2010
 • Boris Golec: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja - 2. del
 • Samija Sarić / Vera Štimac: Kolonizacija Slovencev v Bosni in Hercegovini od 1878 do 1918
 • Barbara Pešak Mikec / Rado Vodenik: Vpogled v nastanek Cestnega podjetja Ljubljana in njegovo gradivo
 • Bojan Cvelfar: Poročilo komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2010
 • Mirjana Kontestabile Rovis: 8. evropska konferenca o digitalnem arhiviranju, Ženeva 28.-30. april 2010
 • Maja Gombač: 80. nemško arhivsko zborovanje in sejem Archivistica. Dresden, 29. september-2. oktober 2010
 • Aida Škoro Babić: 23. mednarodno arhivsko posvetovanje »Arhivska praksa 2010«. Tuzla, Bosna in Hercegovina, 30. september-1. oktober 2010
 • Sonja Jazbec: 44. posvetovanje hrvaškega arhivskega društva, Slavonski Brod, 20.-22. oktober 2010
 • Matevž Košir: Zaupanje in dostopnost - spremembe pri upravljanju dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalnem dobi. XLII. mednarodna konferenca okrogle mize arhivov (CITRA), Oslo 11.-18. 9. 2010
 • Gordana Šövegeš Lipovšek: Mednarodna konferenca »20 let delovanja Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora« Nemzetközi konferencia »20 éves a szlovénmagyar nemzetközi Levéltàri Kutatótàbor«, 24. in 25. september 2010
 • Lucija Planinc: Poročilo o nadaljevanju šolanja, namenjeno spoznavanju konserviranja fotografij in fotografskih zbirk v Srednji, Vzhodni in Južni Evropi, Bratislava 2010
 • Aleksander Lavrenčič: Poslovni modeli za uspešno poslovanje arhivov. Seminar Focal, Dublin, 15. 10. 2010
 • Luka Mezek / Nina Gostenčnik: Poročilo o Jesenski šoli arhivistike 2010 (Autumn Archival School 2010). Grignano, 10.-17. oktober 2010
 • Peter Wiesflecker: Discussions - Cooperation - Challenges. Evaluation of archival meetings in Styria in 2010
 • IO ADS: Poziv
 • Irena Žmuc: A. Hallerstein-Liu Songling : multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety of the Qing dynasty court / (editor in chief Mitja Saje). - Maribor : Association for Culture and Education Kibla, Copublisher: Archives of the Republic of Slovenia
 • Vlasta Tul: Marko Vuk 1947-2004, spominska slovesnost na Mirenskem gradu 24. 11. 2007, Gorica-Nova Gorica 2010, 150 strani
 • Katja Zupanič: Slovenski arhivi se predstavijo (ur. dr. Bojan Himmelreich in Katja Zupanič) Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2010, 65 strani
 • Aleksander Lavrenčič: Aleš Blatnik: Digitalna filmska revolucija: kako je internet za vselej spremenil filmsko produkcijo in distribucijo. Ljubljana : UmCO : Slovenska kinoteka, 2009, 205 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik 52/2009
 • Helena Janežič: Spital — hiša na robu družbe. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki in Občine Škofja Loka. Mala dvorana Sokolskega doma, Škofja Loka, Mestni trg 16-17, 28. september-22. oktober 2010
 • Deborah Rogoznica: Prva istrska pokrajinska razstava — 100 let
 • Peter Wiesflecker: Walter Brunner zum 70. Geburtstag/Walter Brunner — sedemdesetletnik
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2009
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2009


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15591
   • dcterms:title
    • Arhivi, 2010, št. 2
    • Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
   • dcterms:tableOfContents
    • KAZALO ČLANKI IN RAZPRAVE Boris Goleč, Krščevanje osmanskih podanikov (muslimanov) na Slovenskem od konca 16. do konca 17. stoletja......................................................................................217 Ana Lavrič, Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo. Jezuitske kongregacije ......................................................................................................... 251 Katarina Keber, Zdravnik Moriz Gauster in njegova zdravstvena statistika iz leta 1859 ........................ 287 Marko Žuraj, »Posledice vina in noža«. Najbolj pogosti delikti zoper telesno integriteto v aktih okrožnega sodišča v Mariboru med letoma 1930 in 1941 ................................... 297 Matevž Košir, Splošna deklaracija o arhivih in sodobna arhivska paradigma .......................................... 309 IZ PRAKSE ZA PRAKSO Natalija Glažar, Izvoz in uvoz arhivskega gradiva ter restitucija kulturne dediščine. Slovenska zakonska določila ter mednarodni pravni instrumenti ...................................319 Poročilo strokovne komisije za šolstvo 2008—2010 (Mirjana Kontestabile Rovis, Ivanka Zajc Cizelj) ......................................................337 IZ ARHIVSKIH FONDOV IN ZBIRK Boris Goleč, Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja — 2. del ..................................339 Samija Sarič, Vera Štimac, Kolonizacija Slovencev v Bosni in Hercegovini 1878—1918 ...................... 397 Barbara Pešak Mikec, Rado Vodenik, Vpogled v nastanek Cestnega podjetja Ljubljana in njegovo gradivo ............................................................................................................... 407 O DELU ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE Poročilo komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2010 (Bojan Cvelfar) ............................................................................................................................ 415 8. evropska konferenca o digitalnem arhiviranju, Ženeva, 28.-30. april 2010 (Mirjana Kontestabile Rovis) ........................................................................................ 417 80. nemško arhivsko zborovanje in sejem Archivistica. Dresden, 29. september—2. oktober 2010 (Maja Gombač) .....................................................................................419 23. mednarodno arhivsko posvetovanje »Arhivska praksa 2010«. Tuzla, Bosna in Hercegovina, 30. september—1. oktober 2010 (Aida Škoro Babič) .....................................................................................421 44. posvetovanje hrvaškega arhivskega društva. Slavonski Brod, 20.-22. oktober 2010 (Sonja Jazbec) ..............................................................................................................422 O DELU ARHIVOV IN ZBOROVANJIH Zaupanje in dostopnost — spremembe pri upravljanju dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalnem dobi. XLII. mednarodna konferenca okrogle mize arhivov (CITRA), Oslo, 11.-18. 9. 2010 (Matevž Košir) .............................................................................................................425 Mednarodna konferenca »20 let delovanja Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora«. Nemzetközi konferencia »20 éves a szlovén-magyar nemzetközi Leveltäri Kutatotäbor«, 24. in 25. september 2010 (Gordana Sovegeš Lipovšek) ............................................................................433 Poročilo o nadaljevanju šolanja, namenjeno spoznavanju konserviranja fotografij in fotografskih zbirk v Srednji, Vzhodni in Južni Evropi, Bratislava 2010 (Lucija Planinc) ................... 435 Poslovni modeli za uspešno poslovanje arhivov. Seminar Focal, Dublin, 15. 10. 2010 (Aleksander Lavrenčič)............................................................................................. 437 Poročilo o Jesenski šoli arhivistike 2010 (Autumn Archival School 2010). Grignano, 10.-17. oktober 2010 (Luka Mezek, Nina Gostenčnik) ..........................................................439 Diskussionen — Kooperationen — Herausforderungen. Streiflichter zu den Archivtagen in der Steiermark im Jahr 2010 (Peter W iesflecker)....................................................................................440 OCENE IN POROČILA O PUBLIKACIJAH IN RAZSTAVAH PUBLIKACIJE A. Hallers tein-Liu Songling : multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety of the Qing dynasty court (Irena Zmuc) ......................................................................................................443 Marko Vuk 1947—2004, spominska slovesnost na Mirenskem gradu 24. 11. 2007 (Vlasta Tul) ............ 444 Slovenski arhivi se predstavijo (Katja Zupanič) .......................................................................................... 446 Aleš Blatnik, Digitalna filmska revolucija : kako je internet za vselej spremenil filmsko produkcijo in distribucijo (Aleksander Lavrenčič) .....................................................................................447 TUJI ČASOPISI IN REVIJE Arhivski vjesnik, 52/2009 (Darinka Drnovšek) ......................................................................................... 449 RAZSTAVE Spital — hiša na robu družbe (Helena Janežič)............................................................................................ 453 Prva istrska pokrajinska razstava — 100 let (Deborah Rogoznica) ............................................................454 OSEBNE VESTI Walter Brunner zum 70. Geburtstag/Walter Brunner — sedemdesetletnik (Peter Wiesflecker) ........... 457 PRIDOBITVE ARHIVOV V LETU 2009 .............................................................................................. 459 BIBLIOGRAFIJA ARHIVSKIH DELAVCEV V LETU 2009............................................................ 467
    • INDEX ARTICLES AND PAPERS Boris Golec, The baptisms of Ottoman subjects (Muslims) in Slovenia from the late 16th till the late 17th century...................................................................................... 217 Ana Lavrič, The baroque confraternities in Ljubljana and their art commissions. Jesuit congregations ....... 251 Katarina Keber, The physician Moriz Gauster and his health care statistics of 1859 ............................................ 287 Marko Žuraj, »The effects of wine and a knife«. The most common criminal offences against physical integrity as reflected by the records of the District Court in Maribor between 1930 and 1941 .................................................................................................................. 297 Matevž Košir, Universal Declaration on Archives and the modem archival paradigm....................................... 309 FROM PRACTICE FOR PRACTICE Natalija Glažar, Export and import of archives and the restitution of cultural heritage. Slovenian legislation and international legal instruments............................................................... 319 Report of the expert commission on education 2008-2010 (Mirjana Kontestabile Rovis, Ivanka Zajc Cizelj) ....................................................... 337 FROM THE ARCHIVAL FILES AND COLLECTIONS Boris Golec, Land cadastres of the 18th and 19th centuries as sources for the building and urbanistic history of the Slovenian territory — Part 2 .................................................................................... 339 Samija Sarić, Vera Stimac, The settling of the Slovenes in Bosnia and Herzegovina ........................................... 397 Barbara Pešak Mikec, Rado Vodenik, An insight into the launch of Cestno podjetje Ljubljana and its records ........................................................................................... 407 ABOUT THE WORK OF THE ARCHIVAL ASSOCIATION OF SLOVENIA Report of Aškerc Prize and Aškerc Award granting commission for 2010 (Bojan Cvelfar) ................................... 415 The 8th European conference on digital archiving, Geneva, April 28—30, 2010 (Mirjana Kontestabile Rovis) .... 417 The 80th German archivists convention and the Archivistica fair, Dresden, September 29 - October 2, 2010 (Maja Gombač) ..................................................................................................... 419 The 23rd international archival conference »Arhivska praksa 2010«, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, September 30 - October 1, 2010 (Aida Škoro Babić)............................................................................................... 421 The 44th conference of the Croatian Archival Society. Slavonski Brod, October 20-22, 2010 (Sonja Jazbec) ........ 422 ON THE ACTIVITIES OF THE ARCHIVES AND THE CONFERENCES Trust and access — Challenges to managing records and archives in the digital age. The 42nd International Conference of the Round Table on Archives (CITRA), Oslo, September 11-18, 2010 (Matevž Košir) ......................................................................................................... 425 International conference »20 years of the International archival research camp«. Nemzetközi konferencia »20 éves a szlovén-magyar nemzetközi Leveltäri Kutatotäbor«, September 24 and 25, 2010 (Gordana Sovegeš Lipovšek)....................................................................................... 433 Report on the training course in the field of conservation of photographs and photographic collections in Central, Eastern and Southern Europe, Bratislava 2010 (Lucija Planinc) ........................................................... 435 Business models for a successful operation of archives, Focal seminar, Dublin, October 15, 2010 (Aleksander Lavrenčič)................................................................................................... 437 Report on the Autumn archival school 2010, Grignano, October 10 - 17, 2010 (Luka Mezek, Nina Gostenčnik) ....................................................................................... 440 Discussions - Cooperation - Challenges. Evaluation of archival meetings in Styria in 2010 (Peter Wiesflecker) ......................................................................................................................... 440 REVIEWS AND REPORTS OF THE PUBLICATIONS AND EXHIBITIONS PUBLICATIONS A. Hallerstein-Liu Songling : multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety of the Qing dynasty court (Irena Zmuc) .................................................................................................................... 443 Marko Vuk 1947-2004, spominska slovesnost na Mirenskem gradu 24. 11. 2007 (Vlasta T ul)............................. 444 Slovenski arhivi se predstavijo (Katja Zupanič)........................................................................................................... 446 Aleš Blatnik, Digitalna filmska revolucija : kako je internet za vselej spremenil filmsko produkcijo in distribucijo (Aleksander Lavrenčič)..................................................................................................... 447 FOREIGN NEWSPAPERS AND MA GAZINES Arhivski vjesnik, 52/2009 (Darinka Drnovšek) ......................................................................................................... 449 EXHIBITIONS Hospital (Spital) - a house on the edge of society (Helena Janežič) ........................................................................ 453 The first Istrian regional exhibition - 100 years (Deborah Rogoznica) .................................................................. 454 PERSONALIA Walter Brunner - septuagenarian (Peter Wiesflecker) ............................................................................................... 457 NEW ACQUISITIONS OF THE ARCHIVES IN THE YEAR 2009............................................................. 459 THE BIBLIOGRAPHY OF THE ARCHIVAL WORKERS IN THE YEAR 2009 ..................................... 467
   • dcterms:publisher
    • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
   • dcterms:contributor
    • Jure Volčjak (odg. ur.)
    • Alenka Hren (prev. ang.)
    • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
    • Eva Blumauer (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart