Arhivi, 2010, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Aida Škoro Babić: Bosansko dubrovniški odnosi (1. del)
 • Metka Bukošek: Stanje sodišč na Celjskem leta 1945
 • Maja Gombač: Kulturni posredniki: časnikarke, uredniki, krojači, šivilje, trgovci, fotografi, ilustratorji
 • Maja Kološa: Slovensko-angleško-nemški glosar arhivske terminologije
 • Tanja Martelanc: ≫ Nel castello di S . Croce . . . ≪. Plemiški inventarji družine Attemsov Svetokriških v Državnem arhivu v Gorici
 • Matevž Košir: Človeštva največja sramota je vojna. Zapiski Ivana Goriupa v Opčinah in Trstu iz let 1914—1919
 • Jernej Križaj: Pregled delovanja Komisije za registracijo dajatev za narodnoosvobodilno vojsko 1954—1956
 • Katja Šturm: Katoliška cerkev v oddajah TV Slovenija 1968—1990
 • Natalija Glažar: Konferenca CITRA na Malti ter dogajanje v ICA/EURBICA
 • Mitja Sadek: Poročilo o udeležbi na Jesenski arhivistični šoli 2009 (Autumn archival school 2009), Grljan in Trst, 9.-14.11. 2009.
 • Dragan Matić: 24. arhivsko zborovanje, Dolenjske Toplice 14.- 16. oktober 2009
 • Aleksander Lavrenčič: Poročilo o konferenci FIAT-a/IFTE v Pekingu Novi svet in »New Deal« za arhive
 • Matjaž Bizjak: Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009, 374 strani
 • Tone Ravnikar: Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov. Celje : Zgodovinski arhiv, Maribor : Nadškofijski arhiv : Pokrajinski arhiv, Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009, 496 strani
 • Boštjan Zajšek: Gradivo za zgodovino Maribora. Zv. 34, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1588-1600. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009 (Gradivo za zgodovino Maribora / Pokrajinski arhiv Maribor ; 34), 108 strani
 • France M. Dolinar: Jože Mlinarič - Jože Curk, Dominikanski samostan na Ptuju, Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2009, 359 strani
 • Gordana Šövegeš Lipovšek: Jure Maček, Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: osebni fond. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009 (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor; 16), 263 strani; razstava Pokrajinskega arhiva Maribor z enakim naslovom v razstavišču Archivum
 • Brane Kozina: Zofka Škrabi, Meta Matijevič: Novomeška trgovina in trgovci: Razstava in katalog Zgodovinskega arhiva Ljubljana; Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo Mesto; avtorici teksta in izbora dokumentov Zofka Škrabi in Meta Matijevič, Zgodovinski arhiv Ljubljan
 • Jure Maček: Gordana Šövegeš Lipovšek: Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2009, 320 strani
 • Slavica Tovšak: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009 (Vodniki / Pokrajinski arhiv Maribor ; 1), 1226 strani
 • Boštjan Zajšek: Nina Gostenčnik: Hidromontaža Maribor skozi čas : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009 (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor ; zv. 32), 67 strani
 • Slavica Tovšak: Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov, katalog k istoimenski razstavi, Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009 (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor; 31), 32 strani
 • Iztok Ilich: Žarko Lazarevič, Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja. Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 10), 466 strani
 • Leopold Mikec Avbršek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Maribor: Pokrajinski arhiv, 2010, 542 strani
 • Vojko Pavlin: Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost Grgar in Turistično društvo v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko, 2009, 345 (364) strani
 • Iztok Ilich: Andrej Studen, Pijane zverine. O moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva. Zgodovinsko društvo Celje, zbirka Zgodovinice, Celje 2009, 180 strani
 • Aleksander Lavrenčič: Mike Figgis: Kako narediti film z digitalno tehnologijo: priročnik za filmske zanesenjake. Ljubljana: UMco, Slovenska kinoteka, 2008, 175 strani
 • Polona Mlakar: La Gazette des archives št. 180-181
 • Aleksander Lavrenčič: Archive zones 71 (jesen 2009); 72 (zima 2010)
 • Aleksandra Pavšič Milost: Soške elektrarne Nova Gorica 1947—2007. Razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Hidroelektrarna Solkan, stalna postavitev
 • Nataša Majerič Kekec / Katja Zupanič: Mesto Ptuj leta 1967 v filmu Nevidni bataljon, Zgodovinski arhiv na Ptuju, razstava v mestnem kinu Ptuj, 25. november 2009, avtorici: Katja Zupanič in Nataša Majerič Kekec


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15590
   • dcterms:title
    • Arhivi, 2010, št. 1
    • Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije
   • dcterms:tableOfContents
    • ČLANKI IN RAZPRAVE Aida Škoro Babić, Bosansko dubrovniški odnosi (1. del) ............................................................................... 9 Metka Bukošek, Stanje sodišč na Celjskem leta 1945 .................................................................................. 23 Maja Gombač, Kulturni posredniki. Časnikarke, modistke, krojači, šivilje, trgovci, fotografi, ilustratorji.................................................................................................. 39 IZ PRAKSE ZA PRAKSO Maja Kološa, Slovensko-angleško-nemški glosar arhivske terminologije ................................................. 61 Poročilo o delu strokovne skupine za fonde in ustvarjalce s področja gospodarstva v letu 2009 (Nina Gostenčnik) .............................................................................. 90 IZ ARHIVSKIH FONDOV IN ZBIRK Tanja Martelanc, ≫Nel Castello di S. Croce ...≪. Plemiški inventarji družine Attems-Heiligenkreuz v Državnem arhivu v Gorici............................................................ 91 Matevž Košir, Človeštva največja sramota je vojna. Zapiski Ivana Gorjupa v Opčinah in Trstu iz let 1914—1919 .................................................................................. 107 Jernej Križaj, Pregled delovanja Komisije za registracijo dajatev za narodnoosvobodilno vojsko 1954—1956 ...................................................................... 129 Katja Šturm, Katoliška cerkev v oddajah TV Slovenija 1968—1990 ...................................................... 137 O DELU ARHIVOV IN ZBOROVANJIH Konferenca CITRA na Malti ter dogajanje v ICA/EURBICA (Natalija Glažar).................................... 153 Poročilo o udeležbi na Jesenski arhivistični šoli 2009 (Autumn archival school 2009), Grljan in Trst, 9.-14. 11. 2009 (Mitja Sadek) ............................................................................................... 161 24. arhivsko zborovanje, Dolenjske Toplice 14.-16. oktober 2009 (Dragan Matič) ................................ 163 Poročilo o konferenci FIAT-a/IFTE v Pekingu. Novi svet in ≫New Deal≪ za arhive (Aleksander Lavrenčič) ....................................................................................... 166 OCENE IN POROČILA O PUBLIKACIJAH IN RAZSTAVAH PUBLIKACIJE Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Goleč, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko (Matjaž Bizjak) ............................................................................................................. 173 Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov (Tone Ravnikar) ...................................... 174 Gradivo za zgodovino Maribora, 34. zv., Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1588—1600 I. (Boštjan Zajšek) ................................................................ 176 Jože Mlinarič — Jože Curk, Dominikanski samostan na Ptuju (France M. Dolinar) ................................ 177 Jure Maček, Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: osebni fond (Gordana Šovegeš Lipovšek) .................................................................................................. 180 Zorka Škrabi, Meta Matijevič: Novomeška trgovina in trgovci (Brane Kozina) ...................................... 182 Gordana Šovegeš Lipovšek: Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu (Jure Maček)................................................................................. 183 Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (Slavica Tovšak) ......................................... 184 Nina Gostenčnik, Hidromontaža skozi čas (Boštjan Zajšek) ......................................................................186 Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov (Slavica Tovšak)........................................ 187 Žarko Lazarevič, Plasti prostora in časa (Iztok Ilich) .................................................................................. 188 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Leopold Mikec Avberšek)........................................................................................................ 190 Grgarski zbornik (Vojko Pavlin) .................................................................................................................... 198 Andrej Studen, Pijane zverine. O moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva (Iztok Ilich) ............................................................................................ 200 Mike Figgis: Kako narediti film z digitalno tehnologijo: priročnik za filmske zanesenjake (Aleksander Lavrenčič) ........................................................................................... 202 TUJI ČASOPISI IN REVIJE La gazette des archives št. 180—181 (Polona Mlakar) ...................................................................................205 Archive Zones 71 (jesen 2009); 72 (zima 2010) (Aleksander Lavrenčič) .................................................. 205 RAZSTAVE Soške elektrarne Nova Gorica 1947—2007 (Aleksandra Pavšič Milost) .................................................... 207 Mesto Ptuj leta 1967 v filmu Nevidni bataljon. Razstava Zgodovinskega arhiva na Ptuju v mestnem kinu Ptuj, 25. november 2009 (Nataša Majerič Kekec, Katja Zupanič) .............................. 208
    • INDEX ARTICLES AND PAPERS Aida Škoro Babić, Relations between Bosnia and Dubrovnik (Part 1) ............................................................................. 9 Metka Bukošek, Courts in the Celje district in 1945 ........................................................................................................ 23 Maja Gombač, Cultural mediators : women journalists, modistes, tailors, dressmakers, merchants, photographers, illustrators ................................................................................................. 39 FROM PRACTICE FOR PRACTICE Maja Kološa, Slovene-English-German glossary of archival terminology............................................................... 61 Report on the work of the expert group dealing with fonds and records creators in the field of economy in 2009 (Nina Gostenčnik) ........................................................................................................ 90 FROM TH E ARCHIVAL FILES AND COLLECTIONS Tanja Martelanc, ≫Nel Castello di S. Croce ...≪. The inventories of the noble family of Attems of Sveti Kri^ (Santa Croce) in the Gorizia State Archives ................................................. 91 Matevž Košir, War is man's biggest shame. Records of Ivan Gorjup in Opčine and in Trieste 1914-191 ........ 107 Jernej Križaj, Operations of the Commission for the registration of loans granted to the national liberation army 1954-1956 ........................................................................................ 129 Katja Sturm, The Catholic Church in the broadcastings of TV Slovenia between 1968 and 1990 .................. 139 ON TH E ACTIVITIES OF TH E ARCHIVES AND TH E CONFERENCES CITRA Conference in Malta and ICA/EURBICA current activities (Natalija Glažar) ........................................... 153 Report on participation at the Autumn archival school 2009, Grljan and Trieste, November 9-14, 2009 (Mitja Sadek) ............................................................................................................................... 161 The 24th conference of the Archival Association of Slovenia, Dolenjske Toplice, October 14-16, 2009 (Dragan M a tić ) .............................................................................................................................. 163 Report on FIAT/IFTA conference in Beijing. New world and ≫New Deal≪ for archives (Aleksander Lavrenčič) ................................................................................................. 166 REVIEWS AND REPORTS OF TH E PUBLICATIONS AND EXHIBITIONS PUBLICATIONS Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Goleč, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko (Matjaž Bizjak)............................................................................................................................................. 173 Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov (Tone Ravnikar) ........................................................ 174 Gradivo za zgodovino Maribora, 34. zv., Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1588-1600 I. (Boštjan Zajšek) .................................................................................. 176 Jože Mlinarič — Jože Curk, Dominikanski samostan na Ptuju (France M. Dolinar) ................................................. 177 Jure Maček, Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: osebni fond (Gordana Šovegeš Lipovšek) ..................................................................................................................... 180 Zorka Škrabi, Meta Matijevič: Novomeška trgovina in trgovci (Brane Kozina) ........................................................ 182 Gordana Šovegeš Lipovšek: Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu (Jure Maček) ................................................................................................................... 183 Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor (Slavica Tovšak) ........................................................... 184 Nina Gostenčnik, Hidromontaža skozi čas (Boštjan Zajšek) ....................................................................................... 186 Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov (Slavica Tovšak) .......................................................... 187 Žarko Lazarevič, Plasti prostora in časa (Iztok Ilich) .................................................................................................... 188 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Leopold Mikec Avberšek) .................... 190 Grgarski zbornik (Vojko Pavlin) ...................................................................................................................................... 198 Andrej Studen, Pijane zverine. O moralni in patološki zgodovini alkoholizma na Slovenskem v dobi meščanstva (Iztok Ilich)........................................................................................................................................ 200 Mike Figgis: Kako narediti film z digitalno tehnologijo: priročnik za filmske zanesenjake (Aleksander Lavrenčič)............................................................................................................. 202 FOREIGN NEWSPAPERS AND MA GAZINES La gazette des archives Nr. 180-181 (Polona Mlakar).................................................................................................. 205 Archive Zones 71 (Autumn 2009); 72 (Winter 2010) (Aleksander Lavrenčič).......................................................... 205 EXHIBITIONS The company Soške elektrarne Nova Gorica 1947—2007 (Aleksandra Pavšič Milost) ........................................... 207 The city of Ptuj in 1967 as featured in the film ≫The Invisible Battalion≪. Exhibition of the Historical Archives of Ptuj held at the Ptuj City Cinema, November 25, 2009 (Nataša Majerič Kekec, Katja Zupanič) .....................................................
   • dcterms:publisher
    • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
   • dcterms:contributor
    • Jure Volčjak (odg. ur.)
    • Alenka Hren (prev. ang.)
    • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
    • Eva Blumauer (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart