Etnologija in povratništvo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15192
  • dcterms:title
   • Etnologija in povratništvo
  • dcterms:creator
   • Breda Čebulj Sajko
  • dcterms:subject
   • migracije
   • povratništvo (migracije)
   • etnologija
   • migrations
   • re-emigration
   • return migration
   • ethnology
  • dcterms:abstract
   • Članek obravnava etnološko preučevanje povratništva v strokovnih in znanstvenih revijah, ki izhajajo (nekatere) že od leta 1926 dalje v uredništvu treh poglavitnih etnoloških inštitucij na Slovenskem, to so: Slovenski etnografski muzej, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Slovensko etnološka društvo. Glede na najuspešnejše obdobje tovrstnega raziskovanja vetnologiji v osemdesetih letih preteklega stoletja, ki se je odvijalo na tedanjem Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, je v članku predstavljeno tudi delo takratnih študentov, nadalje od devetdesetih let dalje delo naslednika prejšnjega Oddelka, tj. Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Vzporedno s tem pa se v članku seznanimo še s srečevanjem s povratništvom etnologov - avtorjev pomembnejših monografskih izdaj. Glede na upadanje interesa v stroki za obravnavano tematiko vidi avtorica nadaljnje perspektive etnološkega raziskovanja izseljenstva in povratništva v na novo ustanovljenem kustodiatu za slovenske izseljence in zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij pri Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.
   • The article deals with ethnological studying of homecoming in technical and scientific journals that are being published (some) since 1926 in editorial offices of the three principal ethnological institutions on Slovene territory: Slovenski etnografski muzej (the Slovene Ethnographic Museum), Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (the Institute for Slovene Ethnography), and Slovensko etnološko društvo (the Slovene Ethnological Society). ln regard of themost successful period of such research in ethnology in the eighties of the previous century, which was carried out at the then Department for ethnology of the Faculty of Arts in Ljubljana, the work of the then students is presented in the article and further, from the nineties on, the work of the successor of the previous Department, that is Department for ethnology and culturalanthropology. ln parallel, the article acquaints us with the homecoming of ethnologists - authors of significant monographic editions. In view of decrease of interest in the branch in the menlioned themalic, the author sees further perspectives of ethnological researches ofemigration and homecoming in the newly established custodiate for Slovene emigrants and Slovenes in the neighbouring states, members of national minorities and other ethnicities at the Slovenski etnografski muzej in Ljubljana.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15192
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf