Ohranjanje etnične identitete in tradicije med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci v Združenih državah Amerike

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15187
  • dcterms:title
   • Ohranjanje etnične identitete in tradicije med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci v Združenih državah Amerike
  • dcterms:creator
   • Mirjam Milharčič Hladnik
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • potomci
   • etnična identiteta
   • Združene države Amerike
   • Slovene emigrants
   • descendants
   • ethnic identity
   • United States of America
  • dcterms:abstract
   • Besedilo predstavlja različne načine ohranjanja etnične identitete in tradicije med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci od začetka 20. stoletja do danes. Predstavlja jih skozi dve prepletajoči se perspektivi. Prva opisuje družbeno politične okoliščine v ZDA v treh glavnih obdobjih, v katerih so se Slovenci priseljevali: pred drugo svetovno vojno, po njej, in od leta 1970 dalje. Drugo perspektivo dajejo pripovedi žensk slovenskega rodu ali njihovih potomk, ki so v svojih življenjskih zgodbah opisale konkretne, praktične načine ohranjanje etnične identitete oziroma potrebe po njenem zanikanju. Oris družbenih razmer, ki so vladale v treh obdobjih, shematično povzema ideološke predpostavke predvojnega uradnega rasizma, razcveta etničnosti po letu 1970 in konservativnega protiudara, ki je temu sledil desetletje pozneje. Oris daje zgodbam žensk o ohranjanju etnične identitete potreben kontekst, ki je za razumevanje in občutenje njihovih pripovedi bistvenega pomena.
   • The text presents different ways of preserving ethnic identity and heritage among Slovenian immigrants and their descendants from the beginning of the 20th century till now. It presents them through the two intertwind perspectives. The first one describes the social and political circumstances in the USA in the three different periods, in which the Slovenians have immigrated: before the second world war, after it and after 1970. The second perspective is given by the narratives of the Slovenian women or their descendants, in which the practical aspects of the preserving of the ethnic identity or its denial are described. The outline of the social conditionsin the three periods of Slovenian immigration summarizes the ideological pressuposilions of the pre- war official rasism, the revival of the ethnicity after 1970 and the conservative counter-attack, which followed the decade later. The outline gives the women's narratives the context, which is for the understanding and feeling of their stories of an utmost importance.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15187
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf