Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15186
  • dcterms:title
   • Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji
  • dcterms:creator
   • Marina Lukšič Hacin
  • dcterms:subject
   • večkulturnost
   • globalizacija
   • teoretski diskurz
   • multiculturalism
   • globalization
   • theoretical discourse
  • dcterms:abstract
   • Prispevek se ukvarja s konceptualnimi dilemami in razlikami pri rabi pojmov multikulturalizem in globalizacija v teoretskem diskurzu. Razhajanja koreninijo v različnih definicijah temeljnih pojmov in razumevanju odnosov med njimi: kultura, družba, civilizacija, kulturni (civilizacijski) stik, transkulturnost, selektivna inkorporacija, itd. Zaradi (dodatnih) razhajanj vrazumevanju pojma pravičnost govorimo o različnih rabah pojma multikulturalizem (korporativna, liberalna, kritična). Prav tako prihaja do pomembnih razlik pri razumevanju globalizacije - globalizacija je proces, ki sega tudi na področje kulture na eni strani oziroma globalizacija je proces vse večje globalne ekonomske soodvisnosti in ima le posredne kulturne učinke. Pri vseh stališčih se postavi vprašanje o vzajemnih vplivih ekonomije, politike in kulture in ali je sploh možno homogenizirati kulturo na globalni ravni.
   • The contribution deals with conceptual dilemmas and differences in use of notions mutticulturalism and globalization in theoretical discourse. Divergences root in variegated definitions of fundamental notions, and in understanding relations between them: culture, society, civilisation, cultural (civilisation) contact, transculturality, selective incorporation, etc. Due to (additional) divergences in understanding the notion equity, we speak of different uses ofthe notion multiculturalism (corporative, liberal, and critical). Significant differences occur in understanding globalization - globalization is a process, which extends into the field of culture one the one side, or, globalisation is a process of increasing global economic co-dependence and has only indirect cultural effects. With all viewpoints, a question arises on mutual influences of economy, politics, and culture and whether it is at all possible to homogenize culture on a global level.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15186
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf