»Mali« prispevek k vprašanjem »povratništva«: življenjski pripovedi migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije - potovanji brez vrnitve?

Avtor(ji): Mlekuž, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15089
  • dcterms:title
   • »Mali« prispevek k vprašanjem »povratništva«: življenjski pripovedi migrantov povratnikov iz Beneške Slovenije - potovanji brez vrnitve?
  • dcterms:alternative
   • A “Small” Contribution to the Question of “Returnhood”: Two Life Narratives of Migrants - Returnees from Veneto (Beneška Slovenija) - Journeys with no Return?
  • dcterms:creator
   • Jernej Mlekuž
  • dcterms:subject
   • beneški Slovenci
   • izseljevanje
   • povratništvo
   • migracije
   • Venetian Slovenes
   • emigration
   • return migration
   • re-migration
  • dcterms:abstract
   • Through an analysis of concrete migration situations and contexts expressed in life narratives of two international migrants - returnees from the (river Nadiža) Venetian Slovenia (western edge of Slovene ethnic territory in the north-east of Italy) the text attempts to enlighten the question to what extent every physical moving (returning) is as well a social one (returning). Beside seeking answers to the mentioned question the text is (as well or above all) an authentic and “unique” “document” of the after-war history of (re)migration processes, capitalist development, social excluding, and other, as well as of Veneto as of the “capitalist” Europe in the years and decades after World War II. The author namely stresses that the narratives of migrants on antagonistic experiences of migration and other co-dependent phenomena and processes in the course of migration have a theoretical power, which surpasses the uniqueness of individual narrations and stories respectively. The presented life narratives tell us that migrations, journeys are not merely “cold”(unconcerned) movements through space, that they are not only physical motions that reflect in changes of territorial distribution. They are as well social movements, which lead to sensitising of bou ndaries, transformation of culture, society, community and spirituality. However, m igrations are not merely that. They are as well acts of imagination in which the home and the goal of the journey are constantly being newly conceived and thus forever changed. Is thus returning (howsoever) possible?
   • Preko analize konkretnih migracijskih situacij in kontekstov izraženih v življenjskih pripovedih dveh mednarodnih migrantov povratnikov iz (Nadiške) Beneške Slovenije (zahodni rob slovenskega etničnega ozemlja na severovzhodu Italije) besedilo poskuša osvetliti vprašanje, koliko je vsak fizični premik (vrnitev) tudi družbeni premik (vrnitev). Poleg iskanja odgovorov na omenjeno vprašanje je besedilo (tudi ali predvsem) pristen in »enkraten« »dokument« povojne zgodovine (re)migracijskih procesov, kapitalističnega razvoja, družbenega izključevanja idr., tako Beneške Slovenije kot »kapitalistične« Evrope v letih in desetletjih po drugi svetovni vojni. Avtor namreč poudarja, da pripovedi migrantov o nasprotujočih si izkušnjah migracije in drugih soodvisnih pojavov ter procesov v toku migracije imajo teoretsko moč, ki presega enkratnost posameznih pripovedi oziroma zgodb. Predstavljeni življenjski pripovedi nam govorita, da selitve, potovanja niso le »hladna« gibanja skozi prostor, niso le fizični premiki, ki se odražajo v spremembah teritorialne distribucije. Ampak so tudi družbeni premiki, ki vodijo k izostrenju mejnosti, preoblikovanju kulture, družbe, skupnosti in duhovnosti. Toda niso samo to. So tudi dejanja domišljije, kjer sta dom in cilj potovanja vedno na novo zamišljena in tako zavedno spremenjena. Je tako vrnitev (kakorkoli) mogoča?
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:date
   • 2003
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15060
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf