Arhivi, 1997, št. 1-2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Niko Hudelja (prev. nem.), Katarina Kobilica (prev. ang.), Vera Celcer (prev. it.), Marjana radič (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Matevž Košir: Ob dvajsetem letniku publikacije Arhivi
 • Vladimir Žumer: Varstvo arhivskega gradiva v Sloveniji v luči novega "Zakona o arhivskem gradivu in arhivih" s posebnim ozirom na Arhiv Republike Slovenije
 • Janez Šinkovec: Uporaba arhivskega gradiva in varovanje zasebnosti ter osebnih podatkov
 • Andrej Zupančič: Uporaba arhivskega gradiva in varstvo avtorskih pravic
 • Volker Schochenhoff: Samo "celibatska osamitev?" - O položaju arhivske znanosti v Zvezni republiki Nemčiji 1946-1996
 • Jozo Ivanović: Nekateri pogledi na digitalizacijo arhivskih dokumentov
 • Luciana Duranti / Heather Macneil: Varovanje integritete elektronskih dokumentov: Poročilo o raziskovalnem projektu magistrskega programa arhivistike na Univerzi Britanske Kolumbije
 • Borut Holcman: Struktura pravosodnega sistema na Štajerskem v 15., 16. in 17. stoletju, The Structure of the Judicial System in Styria in the 15th, 16th and 17th Centuries
 • Nevenka Troha: Uprava v Slovenskem primorju 1918-1954 (pregled), The Administration in the Slovene Littoral Region from 1918 to 1954
 • Brane Kozina: Republiški upravni organi v letih 1945-1963
 • Tatjana Šenk: Upravni organi na lokalnem nivoju 1945-1995
 • Jelka Melik: Kazenski postopek na Slovenskem od leta 1930 do 1941
 • Vladimir Sunčič: Organizacija in delo The National Film and Television Archive
 • Vladimir Žumer: Elementi popisovanja arhivskega gradiva
 • Marija Kos: Teorija in praksa vrednotenja dokumentarnega gradiva s področja gospodarstva
 • Aleksandra Pavšič Milost: Pedagoška dejavnost arhiva (izkušnje in problemi Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici)
 • Lucia Pillon: Zasebni arhiv Coronini Cronberg
 • Stanislav Južnič: Slovenska prisega kostelskih puntarjev
 • Boris Golec: Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti - II
 • Saša Serše: Blejsko območje v gradivu vojaških merjenj 18. stoletja in katastrskih izmer 19. stoletja
 • Metka Bukošek: Obnovitvene zadruge v letih 1945-1955 v dokumentih Zgodovinskega arhiva v Celju, s poudarkom na Kozjanskem
 • Majda Ficko: Francoski kataster za del Primorske
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Nemški kataster za južni del Štajerske
 • Ivan Nemanič: Filmska dejavnost dr. Marjana Foersterja
 • Igor Koršič: Ugotavljanje preteklosti porekla Foersterjeve dediščine
 • Irena Lačen Benedičič: Plakati Hokejskega kluba Jesenice
 • Darinka Drnovšek: Partijsko šolstvo v Sloveniji po letu 1945
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Fond Edvard in Pepca Kardelj
 • Marija Hernja Masten: Poročilo o delu ADS za obdobje od 3. aprila 1996 do 4. marca 1997
 • Branko Radulovič: XVII. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Celje 8.-10. oktober 1997
 • Jože Suhadolnik: Strokovno posvetovanje Hrvaškega arhivističnega društva, Dubrovnik, 2. do 5. oktobra 1996
 • Marija Hernja Masten: Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci, Trakoščan 1- 4. julija 1997
 • Marija Hernja Masten: Jubilejno letno zborovanje Društva švicarskih arhivark in arhivarjev, Zug - 10. do 12. september 1997
 • Milica Trebše Štolfa: ACCESS UNLOCKED v Londonu
 • Aleksandra Pavšič Milost: Petindvajset let Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (1972-1997)
 • Natalija Glažar: Seminar o pravnih vprašanjih pri arhivskem delu, 25. marca 1997
 • Janez Mlinar: Tečaj za pripravnike v arhivih, 21. - 30. januar, 19. - 22. maj 1997
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Tečaj branja pisane gotice, 4. - 20 marec 1997
 • Vladimir Žumer: Predstavitev skeniranja papirnega arhivskega gradiva in skeniranja mikrofilmov nekdanje službe državne varnosti v Arhivu Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, 24. april 1997
 • Vladimir Kološa: XIII. mednarodni arhivski kongres Peking, 2. - 7. september 1996
 • Jedert Vodopivec: Evropski program za izobraževanje na področju zaščite pisne dediščine, Amsterdam, 21. - 23. november 1996
 • Matevž Košir: Peta evropska arhivska konferenca, Barcelona, 27. - 30. maj 1997
 • Zdenka Semlič Rajh: XXXII. mednarodna konferenca Okrogle mize arhivov, Edinburgh 24. - 27. september 1997
 • Vladimir Sunčič: Festival nemega filma v Pordenoneju, 12. - 19. oktober 1996
 • Lojz Tršan: 53. kongres FIAF v Cartageni, 19. - 26. april 1997
 • Vladimir Sunčič: Izobraževanje na FIAF Summer School, 16. junij - 7. julij 1996
 • Natalija Glažar: Open Society Archives, seminar v Budimpešti, 30. junij do 11. julij 1997
 • Sandi Blaznik / Roman Marinko: Strokovno usposabljanje v Češkem narodnem filmskem arhivu, 24. - 31. maj 1997
 • Aleksandra Mrdavšič: Izobraževanje na marburški arhivski šoli, 11. - 13. november 1996
 • Sonja Anžič / Marjana Kos: Dunajski pogovori o socialni zgodovini medicine, Dunaj, 5. - 7. december 1996
 • Mateja Jeraj / Jelka Melik: Evidentiranje v Public Record Officeu (PRO) v Londonu
 • Milica Trebše Štolfa: Poročilo o delovnem obisku v Kanadi med 13. in 30. majem 1997
 • Jože Žontar: Nacionalno poročilo Slovenije
 • Marko Kambič: Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, 1. del, Izbor zakonov in predpisov
 • Jože Prinčič: Brane Kozina, Republiški upravni organi v LRS od 1945-1953, Ljubljana 1996, izdal in založil Arhiv Republike Slovenije, 223 strani
 • Sonja Anžič: Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Zgodovinski arhiv v Celju, Celje 1997, 352 strani
 • Žarko Bizjak: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Nova Gorica 1997
 • Vladimir Žumer: Registraturni načrt za namestništvo in okrajna glavarstva na Kranjskem, za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1996, redaktorica dr. Ema Umek, Tiskarna KURIR Ljubljana, naklada: 200 izvodov, 70 strani
 • Žarko Bizjak: Darko Darovec, Inventar notarskih spisov v Pokrajinskem arhivu Koper (1558 - 1850), Pokrajinski arhiv Koper, Koper 1996
 • Branko Goropevšek: Aleksander Žižek, Urbarji, Zgodovinski arhiv v Celju. Mali tiski I, Celje 1996. Zbirka rokopisov. Zgodovinski arhiv v Celju. Mali liski 2. Celje 1996
 • Bojana Aristovnik: Bojan Himmelreich, Gradivo okupatorjevih civilnih organov 1941-1945 v fondih Zgodovinskega arhiva v Celju, zbirni inventar, Zgodovinski arhiv Celje, Inventarji 6, Celje 1996, 135 strani
 • Marjana Kos: Zorka Skrabl, Arhivska zapuščina Marjana Kozine (1907-1966), skladatelja, publicista in prevajalca, Ljubljana - Novo mesto 1996
 • Žarko Bizjak: France Štukl, Knjiga hiš v Škofji Loki III: Stara Loka in njene hiše, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 17, Ljubljana Škofja Loka 1996
 • Bojan Godeša: Lojz Tršan, Razbitje OF in partije v Ljubljani v zadnjem obdobju nemške okupacije, Zbirka Viri št. 10, ADS, Ljubljana 1996, 145 strani
 • Sonja Anžič: Branko C. Šuštar, Spodnja Šiška pušeljc Ljubljane, Arhivski zapiski s poti vasi v predmestje 1885-1914, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 18, Ljubljana 1996, 376 strani
 • Jože Škofljanec: Dušan Kos, Celjska knjiga listin I., Listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Muzej novejše zgodovine Celje; Ljubljana, Celje 1996
 • Matevž Košir: Berndt Hausberger, Jesuiten aus Mitteleuropa im kolonialen Mexiko, Eine Bio- Bibliographie. Verlag für Geschichte und Politik Wien - R. Oldenbourg Verlag München 1995, Studien zur Geschichte und Kultur der Iberischen und Iberoamerikanischen Länder (Instit
 • Mateja Jeraj: Tamara Griesser- Pečar, France M. Dolinar, Rožmanov proces, Ljubljana, Družina 1996, 317 strani
 • Hedvika Zdovc: Odsevi preteklosti (1), Iz zgodovine Celja 1780-1848, Muzej novejše zgodovine v Celju, 1996
 • Milica Trebše Štolfa: "Dve domovini - Two homelands", Razprave o izseljenstvu. Zvezek št. 7, Inštitut za slovensko izseljenstvo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti n umetnosti v Ljubljani, Ljubljana 1996, 311 strani
 • Majda Kocmur: Priročnik za rodovnikarje
 • Ivanka Zajc Cizelj: Zgodovina za vse, vse za zgodovino, leto IV., št. 1, 1997, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 1997
 • Saša Serše: Eva Kocuvan, Egipčanska knjiga živih, Modrijan, Ljubljana 1997, 84 strani
 • Vlasta Tul: Vjesnik povijesnog arhiva Rijeka, zvezek 38, Reka 1996, 458 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik letnik 39/1996, Zagreb 1995
 • Zdenka Bonin: Rassegna degli Archivi di stato, letnik LIV, Rim 1994, zvezek 1-3
 • Nada Jurkovič: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs, Folge 46, Graz 1996
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungensblatt für deutsches Archivwesen, letnik 49, leto 1996, zvezek 1-4
 • Bogdan Kolar: Archiva Ecclesiae, Bollettino dell'Associazione archivistica ecclesiastica, 38-39 (1995- 1996), Città del Vaticano 1996
 • Lojz Tršan: Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana o ožjem mestnem središču
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici, razstava in katalog Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Nova Gorica 1996, 24 strani
 • Branko Radulovič: Mostovi Ptuja, priložnostna razstava Zgodovinskega arhiva Ptuj
 • Bogdan Kolar: Doroteja Gorišek
 • Nove pridobitve arhivov, New achievements of archives
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1996, Bibliography of archival workers