Slovenci in prva svetovna vojna 1914-1918

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2011
Založnik(i): Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, Goriški muzej, Nova Gorica, Kobariški muzej, Kobarid, Vojaški muzej Slovenske vojske, Maribor
Soavtor(ji): Pavlina Bobič, Tomaž Budkovič, Željko Cimprič, Vanja Martinčič, Drago Sedmak, Marko Simić, Petra Svoljšak, Miha Šimac, Gregor Marolt


 • Podroben opis

  Minilo je devetdeset let, odkar so na bojiščih utihnili topovi in se je končala prva svetovna vojna. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo skupaj z Goriškim, Kobariškim in Vojaškim muzejem Slovenske vojske, ki je projekt sofinanciral, pripravili razstavo z naslovom Slovenci in prva svetovna vojna 1914−1918. Razstavljeni izbor muzejskih predmetov in fotografij pripoveduje o življenju v zaledju bojišč in o strelskih jarkih, ki so v obdobju med letoma 1914 in 1918 ločevali evropske države. Razstavo smo razdelili na štiri vsebinska poglavja: Slovenski polki in vojaki, Fronta, Zaledje in Spomin. Osrednja pozornost je namenjena slovenskim polkom v avstro-ogrski armadi in bojiščem, na katerih so se bojevali. Med njimi smo posebno pozornost namenili vojni v Posočju, kjer so krvaveli vojaki različnih narodov in na katere nas danes spominja množica pokopališč in ostankov kulturne dediščine. »Velika vojna«, kot jo označuje evropsko zgodovinopisje, pomeni nadaljevanje procesov, začetih v dobi industrializacije, in obenem prelom med 19. stoletjem in sodobnostjo, »modernimi časi«. Značilna je misel vojnega veterana, kasnejšega esejista, ki je izkusil življenje v strelskih rovih in je o vojni razmišljal kot o veliki »totalni mobilizaciji«, ki je v vojno vpregla vse človeške in materialne zmogljivosti in usodno vplivala na dvajseto stoletje. Prva svetovna vojna je spremenila politični zemljevid Evrope, saj je povzročila razpad tradicionalnih cesarstev. Za Slovence sta posebej pomembna in usodna razpad avstro-ogrske monarhije in nastanek novih držav, med njimi tudi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. S prvo svetovno vojno začenjamo govoriti o globalni svetovni zgodovini v današnjem pomenu besede. Generacije mobiliziranih vojakov so v strelskih rovih oblikovale svoj pogled na svet. Pridobljeni modeli mišljenja so močno vplivali na povojno obdobje. Politično življenje v Evropi so usodno določili avtoritarni družbeni sistemi, ki so želeli v vojni pridobljene vojaške vzorce skupnosti uveljaviti v civilnem življenju. Vojna je tako vtisnila neizbrisen pečat in nesluteno vplivala na nadaljnji evropski razvoj. Prva svetovna vojna je bila po daljšem obdobju miru prvi obsežnejši vojaški spopad, ki je potekal tudi na slovenskem ozemlju in povzročil velikansko človeško in gmotno škodo. Mnogim preživelim slovenskim vojakom za časa življenja nihče ni prisluhnil, ko so skušali pripovedovati o svojih vojnih izkušnjah. Zato smo na razstavi posebno pozornost namenili oblikovanju spomina navojno in odnosu do kulturno-zgodovinske dediščine. Razstava je bila odprta od 12. junija do 20. oktobra 2008 v prostorih za občasne razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Od 27. julija do 17. avgusta 2008 smo izbrana poglavja razstave predstavili v Kranjski gori. Od 25. oktobra 2008 do 12. oktobra 2009 je bila razstava odprta v Kobariškem muzeju. Posamezne razstavljene predmete in izbrana poglavja smo vključili v stalno zbirko Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na spletnem portalu Sistory smo na povabilo Inštituta za novejšo zgodovino pripravili kratek sprehod po razstavi, na podlagi fotografij muzejske postavitve v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Pri tem seveda ni možno predstaviti vseh razstavljenih predmetov iz zbirk treh muzejev, galerij in zasebnih zbiralcev, ki so nam za razstavo prijazno posodili gradivo. Del razstavljenega gradiva je razstavljen v stalni zbirki Muzeja novejše zgodovine Slovenije v razstavnem prostoru namenjenem prvi svetovni vojni. Razstavo smo podnaslovili z verzi Se vrneš kdaj, te več ne bo? iz pesmi Vide Jeraj, Balada 1917. Z razstavo smo želeli opozoriti na življenjske usode, drobce umetnosti in bogato kulturnozgodovinsko dediščino »velike vojne«, ki se je ohranila na Slovenskem. Želja mnogih, da bi bila vojna v obdobju 1914–1918 zadnja, se ni izpolnila. Z razstavo o prvi svetovni vojni želimo prispevati k širjenju kulture miru in strpnosti. K temu nas zavezujejo ohranjena predmetna in nepredmetna dediščina in mnoga pokopališča. Naj orožje za vekomaj molči!

  mag. Marko Štepec • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1160
  • dcterms:title
   • Slovenci in prva svetovna vojna 1914-1918
  • dcterms:alternative
   • Slovenians and the First World War 1914-1918
  • dcterms:creator
   • Marko Štepec
   • Mojca Turk
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • prva svetovna vojna
   • 1914-1918
  • dcterms:abstract
   • Ninety years ago, the cannons on the battlefields fell silent and the First World War ended. The exhibition, The Slovenes and The First World War 1914–1918, was prepared by the National Museum of Contemporary History in collaboration with the Gorica Museum, Kobarid Museum and Military Museum of the Slovene Army who co-financed the project. The exhibited selection of museum items and photos tells a story of life in the hinterland and in trenches, having divided European states between 1914 and 1918.

    The exhibition is divided into four thematic chapters: Slovenian Regiments and Soldiers, the Front, the Hinterlands and Memory. Most of the attention is focused on Slovenian regiments in the Austro-Hungarian Army and the battlefields they fought on. Many were not listened to while they were still alive trying to tell their war stories. Special attention is also paid to the Isonzo (Soča) Front, where soldiers of different nationalities bled, and of whom we are reminded today by a mass of cemeteries and cultural heritage remains. ‘The Great War’ as it is called by European historians, is a continuation of the processes initiated in the era of industrialization and is a breaking point between the 19th century and modernity, the ‘modern times’. A characteristic thought of a war veteran, later essayist, who experienced life in the trenches, is that the War was a great 'total mobilization', throwing all human and material resources into the War and fatally impacting the 20th century. The First World War changed the political map of Europe, causing traditional empires to crumble. Slovenians were especially influenced by the important and fatal dissolution of the Austro-Hungarian Monarch and the creation of new states, the State of Slovenians, Croats and Serbs among them. With the First World War we start talking about global world history in its present sense. Generations of mobilized soldiers in the trenches designed their own views of the world. The new models of thought deeply influenced the post-war era. Political life in Europe was fatally defined by authoritarian social systems, trying to implement the acquired military patterns of community into civil life. The War thus left an indelible seal and unpredictably influenced the later European development.

    After a long period of peace, the First World War was the first larger military conflict in Slovenian territory, causing huge casualties and material damages. Many of the survived Slovene soldiers were not listened to when they tried to tell about their war experiences while they were still alive. Consequently, special attention at the exhibition was put to forming memory of the warand to our relationship to the cultural and historical heritage.The exhibition was opening the rooms for temporary exhibitions of the National Museum of Contemporary History between June 12 and October 20, 2009. Between July 27 and August 17, 1008, the selected chapters of the exhibition were presented in Kranjska Gora. Between October 25, 2008 and October 12, 2009, the exhibition was on view at the Kobarid Museum. Individual exhibited objects and selected chapters have been included in the permanent exhibition of the National Museum of Contemporary History, in the room devoted to WW1. At the invitation of the Institute of Contemporary History, a short journey through the exhibition has been prepared for the Sistory portal on the internet, based on the photographs of the museum instalation at the rooms of the National Museum of Contemporary History. It is, of course, not possible to present all the formerly exhibited objects from the collections of the three museums, galleries and private collectors who kindly gave us the objects on loan for the exhibition. Part of the material from the exhibition is on view at the permanent exhibition of the National Museum of Contemporary History. The exhibition was given a sub-title, Will I see you then, or never again? from the song, Balade 1917, by Vida Jeraj. The wish of many that the war in the period 1914–1918 were the last one did not come true. The exhibition on the First World War would like to help spread the culture of peace and tolerance. The preserved tangible and intangible heritage and many cemeteries bind us to that. Let weapons remain silent for good. Marko Stepec

   • Minilo je devetdeset let, odkar so na bojiščih utihnili topovi in se je končala prva svetovna vojna. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo skupaj z Goriškim, Kobariškim in Vojaškim muzejem Slovenske vojske, ki je projekt sofinanciral, pripravili razstavo z naslovom Slovenci in prva svetovna vojna 1914−1918. Razstavljeni izbor muzejskih predmetov in fotografij pripoveduje o življenju v zaledju bojišč in o strelskih jarkih, ki so v obdobju medletoma 1914 in 1918 ločevali evropske države. Razstavo smo razdelili na štiri vsebinska poglavja: Slovenski polki in vojaki, Fronta, Zaledje in Spomin.

    Osrednja pozornost je namenjena slovenskim polkom v avstro-ogrski armadi in bojiščem, na katerih so se bojevali. Med njimi smo posebno pozornost namenili vojni v Posočju, kjer so krvaveli vojaki različnih narodov in na katere nas danes spominja množica pokopališč in ostankov kulturne dediščine. »Velika vojna«, kot jo označuje evropsko zgodovinopisje, pomeni nadaljevanje procesov, začetih v dobi industrializacije, in obenem prelom med 19. stoletjem in sodobnostjo, »modernimi časi«. Značilna je misel vojnega veterana, kasnejšega esejista, ki je izkusil življenje v strelskih rovih in je o vojni razmišljal kot o veliki »totalni mobilizaciji«, ki je v vojno vpregla vse človeške in materialne zmogljivosti in usodno vplivala na dvajseto stoletje. Prva svetovna vojna je spremenila politični zemljevid Evrope, saj je povzročila razpad tradicionalnih cesarstev. Za Slovence sta posebej pomembna in usodna razpad avstro-ogrske monarhije in nastanek novih držav, med njimi tudi Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. S prvo svetovno vojno začenjamo govoriti o globalni svetovni zgodovini v današnjem pomenu besede. Generacije mobiliziranih vojakov so v strelskih rovih oblikovale svoj pogled na svet. Pridobljeni modeli mišljenja so močno vplivali na povojno obdobje. Politično življenje v Evropi so usodno določili avtoritarni družbeni sistemi, ki so želeli v vojni pridobljene vojaške vzorce skupnosti uveljaviti v civilnem življenju. Vojna je tako vtisnila neizbrisen pečat in nesluteno vplivala na nadaljnji evropski razvoj.

    Prva svetovna vojna je bila podaljšem obdobju miru prvi obsežnejši vojaški spopad, ki je potekal tudi na slovenskem ozemlju in povzročil velikansko človeško in gmotno škodo. Mnogim preživelim slovenskim vojakom za časa življenja nihče ni prisluhnil, ko so skušali pripovedovati o svojih vojnih izkušnjah. Zato smo na razstavi posebno pozornost namenili oblikovanju spomina navojno in odnosu do kulturno-zgodovinske dediščine. Razstava je bila odprta od 12. junija do 20. oktobra 2008 v prostorih za občasne razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Od 27. julija do 17. avgusta 2008 smo izbrana poglavja razstave predstavili v Kranjski gori. Od 25. oktobra 2008 do 12. oktobra 2009 je bila razstava odprta v Kobariškem muzeju. Posamezne razstavljene predmete in izbrana poglavja smo vključili vstalno zbirko Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na spletnem portalu Sistory smo na povabilo Inštituta za novejšo zgodovino pripravili kratek sprehod po razstavi, na podlagi fotografij muzejske postavitve v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Pri tem seveda ni možno predstaviti vseh razstavljenih predmetov iz zbirk treh muzejev, galerij in zasebnih zbiralcev, ki so nam za razstavo prijazno posodili gradivo. Del razstavljenega gradiva je razstavljen v stalni zbirki Muzeja novejše zgodovine Slovenijev razstavnem prostoru namenjenem prvi svetovni vojni. Razstavo smo podnaslovili z verzi Se vrneš kdaj, te več ne bo? iz pesmi Vide Jeraj, Balada 1917. Z razstavo smo želeli opozoriti na življenjske usode, drobce umetnosti in bogato kulturnozgodovinsko dediščino»velike vojne«, ki se je ohranila na Slovenskem. Želja mnogih, da bi bila vojna v obdobju 1914–1918 zadnja, se ni izpolnila. Z razstavo o prvi svetovni vojni želimo prispevati k širjenju kulture miru in strpnosti. K temu nas zavezujejo ohranjena predmetna in nepredmetna dediščina in mnoga pokopališča. Naj orožje za vekomaj molči! mag. Marko Štepec

  • dcterms:publisher
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
   • Goriški muzej, Nova Gorica
   • Kobariški muzej, Kobarid
   • Vojaški muzej Slovenske vojske, Maribor
  • dcterms:contributor
   • Pavlina Bobič
   • Tomaž Budkovič
   • Željko Cimprič
   • Vanja Martinčič
   • Drago Sedmak
   • Marko Simić
   • Petra Svoljšak
   • Miha Šimac
   • Gregor Marolt
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, 1914-1918