Prispevki za novejšo zgodovino, 1988, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1988
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Tone Ferenc: Dr. Fran Zwitter — direktor Znanstvenega inštituta pri predsedstvu SNOS, (In memoriam)
 • Jasna Fischer: Prebivalstvo v obrti in industriji na Slovenskem od sredine 19. stoletja do prve svetovne vojne
 • Jurij Perovšek: Jugoslovansko zedinjenje in Slovenci v novembru leta 1918
 • Vida Deželak Barič: Organiziranost Komunistične partije Slovenije v partizanskih enotah 1941-1943
 • Damijan Guštin: Krajevni izvor borcev nekaterih partizanskih enot spomladi 1942 in vprašanje ljudske vstaje
 • Claudio Pavone: Državljanska vojna, Civil War
 • Jože Prinčič: Prehod na novi gospodarski sistem, Transition towards a New Economic System
 • Franc Rozman: Historična dokumentacija, Korespondenca Albina Prepeluha v letih 1917/18
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Zapiski zaslišanj dr. Lava Čermelja v Ljubljani in Rimu 1941. leta
 • Metka Gombač: Simpoziji, XIII. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije v Portorožu
 • Damijan Guštin: Simpoziji, Posvet revolucionarna gibanja med vojaki v Mariboru, 1918—1941, Maribor, 23. aprila 1987
 • Matija Žargi: Simpoziji, Delo, človek, stroj - pot v industrijsko družbo, Zgornjeavstrijska deželna razstava, Steyr, 3. 4.—2.11. 1987
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Anton Fister, Zbrani spisi. Prva knjiga
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Georges Haupt , Janos Jemnitz , Leo van Rossum (Hrg): Karl Kautsky und die Sozialdemokratie Südosteuropas. Korrespondenz 1883—1938
 • Pavla Mrdjenović: Ocene in poročila, Lojze Požun, Trbovlje v NOB 1941-1942
 • Marjeta Čampa: Slovensko pesništvo upora 1941-1945 (izbral in uredil Boris Paternu; sodelovali: Marija Stanonik in Irena Novak-Popov). Ljubljana, Mladinska knjiga, Partizanska knjiga 1987. Knjiga 1: Partizanske. 1987. 566 str.
 • Žarko Lazarević: Ocene in poročila, France Kresal: Zgodovina Predilnice Litija 1886-1986
 • Žarko Lazarević: Ocene in poročila, Kruh in politika - Poglavja iz etnologije Vitanja
 • Bojan Godeša: Ocene in poročila, Milan Pahor: Delavska enotnost, Unita operaia, prispevek k zgodovini delavskega gibanja v Trstu
 • Lojz Tršan: Ocene in poročila, Drago Košmrlj, Živa Kraigher, Hiša Za Gradom št. 1, Občinska konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva, skupščina občine in družbenopolitične organizacije občine Ljubljana-Center
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Slavoj Žižek, Jezik, ideologija, Slovenci
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Nikola Milošević: Marksizam i jezuitizam
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Matjaž Klemenčič: Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji: naseljevanje geografska razprostranjenost in odnos ameriških Slovencev do stare domovine od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne
 • Metka Gombač: Ocene in poročila, Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Bogdan Lekič, Arhivski izvori za istoriju socijalističke Jugoslavije 1943-1953
 • Mirjana Jadreško: Ocene in poročila, Spomini predvojnih in vojnih aktivistov v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Entschlussbildung und Verwirklichung
 • Vida Urek: Bibliografije, Bibliografija »Besede o sodobnih vprašanjih«
 • Nataša Kandus: Bibliografija Prispevkov za zgodovino delavskega gibanja, 1981-1985
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1987