Arhivi, 2008, št. 2

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Boris Golec: Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar
 • Zdenka Bonin: Statut dubrovniške bratovščine kovačev in kotlarjev
 • Marjan Drnovšek: Društveni arhivi v Nemčiji : med preteklostjo in sedanjostjo
 • Kristina Toplak: Arhivirana ustna zgodovina. Pomen, zbiranje in ohranjanje ustnih pričevanj za zgodovino migracij
 • Jelka Melik: Državni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi predhodniki
 • Marija Oblak Čarni: Restitucije arhivov, kulturno umetniških predmetov in bibliotek ter delitev arhivov med Jugoslavijo in Italijo po drugi svetovni vojni
 • Mateja Jeraj: Pomen zasebnega arhivskega gradiva za osamosvojitev Slovenije
 • Daša Koprivec: Hramba, popis in vsebinski pomen fotografskega gradiva pri slovenskih izseljenskih društvih v Nemčiji
 • Vladimir Žumer: Makro valorizacija arhivskega gradiva v Sloveniji
 • Duša Krnel Umek / Nevenka Kovačič: Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva notarja
 • Mirjana Kontestabile Rovis: Poročilo arhivske delovne skupine za šolstvo 2007-2008
 • Majda Nanut: Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju z javnostjo. Odmev na članek Arhivi in njihova vloga v sodobni družbi
 • Metka Bukošek: Fond Okrajnega sodišča v Celju
 • Ivanka Zajc Cizelj: Telovadno društvo "Celjski Sokol" : 1890-1940
 • Drago Trpin: Poročilo komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2008
 • France M. Dolinar: Nagovor ob podelitvi Aškerčevih nagrad in priznanj
 • Mirjana Kontestabile Rovis: 1. mednarodno posvetovanje Okrogla miza arhivistov Slovenije in Hrvaške, "Možnosti za črpanje evropskih sredstev za projekte na področju arhivske dejavnosti", Tuhelj, Hrvaška, 15.-16. maj 2008
 • Deklaracija o sodelovanju med Arhivskim društvom Slovenije in Hrvaškim arhivističnim društvom
 • Gordana Šövegeš Lipovšek: Letna konferenca društva madžarskih arhivistov, Zalaegerszeg, od 26. do 28. avgust 2008
 • Polona Mlakar: 78. nemško arhivsko zborovanje
 • Mirjana Kontestabile Rovis: 6. arhivsko posvetovanje pisava in komunikacija (Scrittura e comunicazioni), Pisma in religija, Prato, Italija, 6.-10. oktober, Italija
 • Katja Zupanič / Damjan Lindental: 21. posvetovanje "Arhivska praksa 2008", Tuzla, 9. in 10. oktober 2008
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: 43. posvetovanje hrvaškega arhivističnega društva, Trogir, 15.-17. oktober 2008
 • Natalija Glažar / Matevž Košir / Ljuba Dornik Šubelj: Arhivi in slovensko predsedovanje EU
 • Daniela Juričić Čargo: 16. mednarodni arhivski kongres z naslovom arhivi, upravljanje in razvoj (načrtovanje prihodnje družbe), Kuala Lumpur, Malezija, 21.-27. julij 2008
 • Matevž Košir: Zasedanje Generalne skupščine Mednarodnega arhivskega sveta, 25.-26.2008 (v okviru 16. kongresa Mednarodnega arhivskega sveta v Kuala Lumpurju)
 • Tatjana Dekleva: Štirideset let Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani
 • Aleksandra Serše: Kolokvij o arhivskih skladiščih, Berlin, 21. in 22. 1. 2008
 • Sonja Anžič: 68. jugozahodno-nemško arhivsko zborovanje v Ulmu
 • Gordana Šövegeš Lipovšek: XVIII. mednarodni arhivski raziskovalni tabor. Petišovci - Petesháza in Mala Polana v Sloveniji ter Páka na Madžarskem od 23. do 28. junija 2008
 • Lucija Planinc: Poročilo o šolanju, namenjeno spoznavanju konserviranja fotografij in fotografskih zbirk v srednji, vzhodni in južni Evropi
 • Vesna Gornik: Seminar za izseljenske arhivarje (Ljubljana, 15.- 19.9.2008)
 • Daniela Juričić Čargo: 34. Pazinski memorial, strokovno-znanstveni posvet o zgodovini Istre, Pazin, 26. september 2008
 • Julijana Visočnik: Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak: Turjaška knjiga listin I. Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218-1400). Thesaurus momoriae, fontes 6. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubjana 2008, 447 strani
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, (Gradivo in razprave, 31). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2007, 364 strani
 • Zdenka Bonin: Mirjana Kontestabile Rovis, Danijela Doblanović, Iva Grdinić, Istrski vodovod - Rižanski vodovod / Istarski vodovod - Rižanski vodovod / Acquedotto istriano- Acquedotto del Risano: [1895-1928] 1929-1945 [1946-1964]. Koper - Capodistria: Pokrajinski arhiv,
 • Lojz Tršan: Slovenski turistični filmi na DVD
 • Jurij Rosa: Zgodba o luči - Soške elektrarne Nova Gorica, 60 let (1947-2007), Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici, tekst Aleksandra Pavšič Milost, Nova Gorica 2007, 144 strani
 • Sonja Anžič: Der Archivar, Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 60 (2007), št. 1-4
 • Andrej Nared / Matevž Košir: Razstavna dejavnost Arhiva Republike Slovenije v letu 2008
 • Barbara Žabota: Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki. Avla Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 17. september - 17. oktober 2008. Avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Mestni trg 27,
 • Hedvika Zdovc: Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1849) Avtorji razstave dr. Metoda Kemperl, mag. Bojan Cvelfar in mag. Zdenka Semlič Rajh
 • Aleksander Žižek: Brez meja
 • Metka Nusdorfer Vuksanović: Franc Premrl, podraški župnik in fotograf
 • Janez Pirc: V spomin. Andrej Černilogar (10.11.1928-18.1.2008)
 • Jože Žontar: In memoriam. Arhivska leta Boža Otorepca
 • Vladimir Žumer: Mag. Vladimir Kološa - Miha, šestdesetletnik
 • Pavel Miklič: Milan Bizjak - šestdeset let
 • Nove pridobitve arhivov v letu 2007
 • Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2007