Arhivi, 2008, št. 1

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer
Posamezni prispevki:
 • Mateja Jeraj: Arhivi in njihova vloga v sodobni družbi
 • Jelka Melik: Nove poti arhivistike v 21. stoletju
 • Natalija Glažar: Listine o kulturni dediščini ter obletnica UNESCA
 • Ivanka Uršič: Arhivsko gradivo iz Goriškega muzeja v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici
 • Nina Gostenčnik: Poročilo o delu strokovne skupine za fonde in ustvarjalce s področja gospodarstva
 • Marija Grabnar: Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za preučevanje vprašanj s področja zdravstva in socialnega varstva Od konstituiranja 30. maja 2007 do konca aprila 2008
 • Hedvika Zdovc: Medarhivska delovna skupina za področje uprave - vloga in pričakovanja
 • Boris Golec: Raspova knjiga obrazcev - mala zakladnica uradovalne slovenščine 17. in prve polovice 18. stoletja
 • Jure Volčjak: O t. i. koroških listinah, izročenih Koroškemu deželnemu arhivu v Celovcu
 • Aleksandra Serše: Grb in zastava dežele Kranjske upoštevaje zlasti leto 1916, Deželnostanovske, deželne in narodne barve kranjskega grba in zastave
 • Jure Volčjak: Württemberška knjiga listin na svetovnem spletu
 • Deborah Rogoznica: Mednarodna znanstvena konferenca "150 let od prvega modernega habsburškega popisa prebivalstva. Študijsko posvetovanje o prebivalstvu Istre in sosednih dežel". Pulj, Univerza "Juraja Dobrile", 31. oktober 2007
 • Aleksander Lavrenčič: Sporočilo o zasedanju svetovne konference mednarodne zveze televizijskih arhivov, Lizbona 12. 10.-15.10.2007
 • Leopold Mikec Avberšek: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2008, 483 strani
 • Dejan Zadravec: Jože Mlinarič, Ženski dominikanski samostan v Studenicah skozi zgodovino ok. 1245-1782, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi 23, Maribor 2006, 27 strani.
 • Dejan Zadravec: Jože Mlinarič, Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi 29, Maribor 2008, 20 strani
 • Jure Maček: Borut Holcman, Mojca Horvat, Gospoščina Negova: izbor gradiva iz fonda za obdobje med letoma 1543-1941, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVII, Maribor 2007, 63 strani
 • Leopold Mikec Avberšek: Zadravec Dejan, Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru: 1. julij 1699-9. januar 1700: kritična objava arhivskih dokumentov, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 7, Maribor 2007, 135 strani
 • Andrej Hozjan: Jože Mlinarič, Gradivo za zgodovino Maribora, XXXI. zv., Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1734-1744, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2006, 189 strani
 • Dejan Zadravec: Andrej Hozjan, Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy, grad Forchtenstein, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 13, Maribor 2006, 124 strani
 • Leopold Mikec Avberšek: Viri za gradbeno zgodovino Maribora po letu 1850, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 2/18, Maribor 2006, 331 strani
 • Leopold Mikec Avberšek: Sabina Lešnik, Prazniki na voščilnicah, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVI, Maribor 2006, 24 strani; razstava v razstavišču Archivum, avtorica Sabina Lešnik, 14. december 2006 do 31. januar 2007
 • Metka Bukošek: Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941: Trgovski register, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 12/2, Maribor 2006, 564 strani
 • Gordana Šövegeš Lipovšek: Simona Velunšek, Osnovna šola Fram 1854-2000, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 14, Maribor 2006, 328 strani
 • Gordana Šövegeš Lipovšek: Anton Trstenjak, Slovenci na Ogrskem, Narodopisna in književna črtica, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 5, Maribor 2006, 234 strani
 • Boštjan Zajšek: Jure Maček, Korespondenca dr. Lavoslava Gregoréca, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 15, Maribor 2007, 213 strani
 • Bojan Himmelreich: Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom, Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 2007, 352 strani
 • Mojca Horvat: Jure Maček, Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled..., Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXXIV, Maribor 2006, 48 strani; razstava v razstavišču Archivum, avtor Jure Maček, 25. maja 2006 do 10. decembra 2006
 • Martin Prašnički: Tovarna avtomobilov Maribor: sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: 60 let - spominski zbornik, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVIII, Maribor 2007, 99 strani
 • Nina Gostenčnik: Jure Maček, Metalna Maribor: sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXV, 76 strani; razstava v razstaviščih Archivum in Had, avtorji: Jure Maček, Sabina Lešnik, mag. Borivoj
 • Aleksander Žižek: Ivanka Zajc Cizelj, Občinski komite Zveze socialistične mladine Slovenije, Šentjur pri Celju 1960-1991, Zgodovinski arhiv Celje, Inventarji 11, Celje 2007, 179 strani
 • Slavica Tovšak: Miroslav Novak, Preslikave vsebin v arhivskih strokovnih postopkih, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2007, 224 strani
 • Darinka Drnovšek: Arhivski vjesnik, št. 50/2007
 • Polona Mlakar: La gazette des archives, št. 179
 • Vladimir Kološa: Kranjski deželni privilegiji 1338-1736. Razstava Arhiva Republike Slovenije. Soorganizatorja razstave: Narodna galerija in Festival Ljubljana, Narodna galerija, razstavišče Narodni dom, 3. april-4. maj 2008. Peterokotni stolp ljubljanega gradu, 3.-29. apr
 • Vasko Simoniti: Govor ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija ob otvoritvi razstave "Kranjski deželni privilegiji 1338-1736" : Ljubljana, Narodna galerija, 3. april 2008
 • Tatjana Dekleva: Razstavna dejavnost zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani
 • Peter Wiesflecker: GrenzenLos. Österreich, Slowenien und Ungarn 1914-2004. Ausstellung im Gerberhaus in Fehring (Steiermark) (Mai bis Oktober 2007)