Citiranje gradiv, dostopnih na svetovnem spletu

Publikacij:

Vsebine, dostopne na svetovnem spletu, citiramo v izvorni digitalni obliki, npr.:

  • Arhiv Republike Slovenije, AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939, š. 1, Stenografske beleške privremenog Narodnog predstavništva Srba, Hrvata i Slovenaca 1919. godina, 5. redovni sestanak (22. 3. 1919, Beograd), str. 47. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/2693, 10. 2. 2014.
  • Uradni list Ljudske republike Slovenije za leto 1947, IV, 4. 1. 1947, št. 1. Pravilniki, navodila, odredbe in odločbe ministrstev vlade Ljudske republike Slovenije, čl. 8, str. 2. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/659, 29. 9. 2010.
  • Jutro, Lakota v Indiji je vedno hujša, XI, št. 41, 18. 10. 1943, str. 1. Dostopno na: Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PFESGHF6, 10. 2. 2014.
  • Bračko, Stane: Ostani. Dom in svet, LVI, 1944, no. 2, p. 46. Dostopno na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-11TFL7JR, 10.2.2014.
  • Jeraj, Mateja: Slovenke na prehodu v socializem. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005. Dostopno na: Zgodovina Slovenije — SIstory, http://hdl.handle.net/11686/873, 29. 9. 2010.

Elektronskih virov:

Video vsebin:

  1. V primeru, da povzemamo vsebino celotnega video posnetka:
    • Asta Vrečko: Diplomanti zagrebške likovne akademije v obdobju med obema vojnama – YouTube , http://www.zdl.si/2013/11/, 12.2.2014.
  2. V primeru, da citiramo točno določen časovni interval video posnetka, za veliko črko T (time/čas) navedemo čas navedka v dvomestni številki (od-do), npr.: T01:33-01:42 (če je video posnetek krajši od ene ure); T01:59:00-02:02:10: