Zgodovina v šoli, 2000, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
  • Danijela Trškan: Metoda dela z besedili pri pouku zgodovine
  • Dušica Zupančič: Prikaz učne ure na temo Bivalna kultura v gotiki in renesansi
  • Mojca Lazar Doberlet: Skozi deset taborišč. Delo z besedilom
  • Ljubica Goričanec: Razmišljanje o uporabi računalnika pri pouku zgodovine
  • Rajko Bratož: Socialni vidiki širjenja krščanstva (1.-3. stoletje)
  • Žarko Lazarević: Gospodarske prelomnice v času prve jugoslovanske države
  • Anka Vidovič - Miklavčič: Kratek oris korporativizma na Slovenskem 1929-1941 (2. del)
  • Franček Lasbaher: Zgodovina kot učna ura. Znamenita srednjeveška češka listina v Siovenjem Gradcu
  • Zora Torkar: Predstavitev Kulturnega centra Kamnik
  • Marija Kaltenekar: Po Mojzesovi poti na Sinaju
  • Bojan Končan: Zgodovina na maturi leta 2000
  • Zora Rutar Ilc / Brane Slivar: Kritične pripombe h kritikam analize spremljave ...
  • Verica Peterle Grahonja: Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1909-1999)
  • Bojan Balkovec: Bojan Godeša, Ervin Dolenc: Izgubljeni spomini na Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana Ahčina. Nova revija Zbirka Korenine, Ljubljana 1999, 254 str.
  • Danijela Trškan: Mary Anne Kovacs, Kenneth S. Lambert, James W. Lane: World History, Book 4: 1920-1992 (učni listi). The Center for Learning, Ohio, ZDA, 1993, 288 strani
  • Vilma Brodnik: Zgodovina ZDA v seriji treh videokaset založbe Videofon
  • Bojan Balkovec: Različne poti k istemu cilju
  • Bojan Balkovec: Konferenca o izobraževanju učiteljev zgodovine v Atenah
  • Matjaž Ternovec: Od Rimljanov do Slovanov. Vtisi z razstave
  • Vilma Brodnik: Vizumi za življenje: pravični diplomati. Razstava v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani od 4. do 15. septembra 2000
  • Cvetka Bovha: Tekmovanje iz znanja zgodovine za dijake gimnazij Celje, Slovenj Gradec in Velenje
  • Maja Kraigher: Kdor hoče iti na Dunaj ...
  • Milena Globočnik: IX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske