Prispevki za novejšo zgodovino, 1999, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jurij Perovšek: Jugoslovanstvo in vprašanje narodov v južnoslovanski problematiki 19. in 20. stoletja
 • Peter Vodopivec: Velika gospodarska kriza 1873 in Slovenci
 • Andrej Pančur: Vpliv političnih in nacionalnih bojev na gospodarske reforme, (Primer avstroogrske valutne reforme leta 1892 in vloga Slovencev)
 • Zvonko Bergant: Vloga katolištva in Cerkve pri slovenskih liberalcih (1890-1918)
 • Andrej Rahten: Trialistične zamisli slovenskih in hrvaških politikov v letih pred prvo svetovno vojno
 • Žarko Lazarević: Oris razvoja slovenskega bančništva do prve svetovne vojne
 • Dragan Potočnik: Delovanje delavskega prosvetnega društva Svoboda - Vzajemnost v Mariboru od ustanovitve do leta 1941
 • Bojan Godeša: Pobuda patra Kazimirja Zakrajška za ustanovitev samostojne slovenske države poleti 1941
 • Damijan Guštin: Sodni zapor v Ljubljani med drugo svetovno vojno
 • Nevenka Troha: Politični položaj v koprskem okraju cone B Slovenskega tržaškega ozemljav prvem letu po objavi resolucije Informbiroja (1948-1949)
 • Zdenko Čepič: Oris načel zagotovljene preskrbe v Jugoslaviji v obdobju 1948-1953
 • Andreas Schulz: Vzpon tiska kot "četrte sile", Mediji, politika in javnost v obdobju množičnih komunikacij
 • Maruša Pleterski: Upravna ureditev železnic na Slovenskem od začetkov do leta 1991
 • Janko Pleterski: In memoriam, Ferdo Gestrin (8. oktober 1916 - 9. april 1999)
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, France Kresal: Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge svetovne vojne
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Jurij Perovšek: Slovenska osamosvojitev v letu 1918: Študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Jurij Perovšek, Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918-1929)
 • Mojca Šorn: Ocene in poročila, Katarina Kobilica, Andrej Studen: Volja do dela je bogastvo. Mikrozgodovinska študija o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku (1885-1953) in njegovi družini
 • Mojca Šorn: Ocene in poročila, Bojan Godeša, Ervin Dolenc: Izgubljeni spomin na Antona Korošca. Iz zapuščine Ivana Ahčina
 • Žarko Lazarević: Ocene in poročila, Milan Pahor, Jadranska banka v Trstu
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Darko Friš, Bogdan Kolar, Andrej Vovko: Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote. Pregled zgodovine KSKJ 1894-1994
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Carlo Spartaco Capogreco: Renicci. Un campo di concen-tramento in riva al Tevere (1942-43)
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, France Filipič: Slovenci v Mauthausnu
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Zdravko Klanjšček (soavtor Stanko Petelin): Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske 1943-1945
 • Janko Pleterski: Ocene in poročila, Robert A. Graham, S. J., The Vatican and Communism in World War II: What Really Happened?
 • Milan Pahor: Ocene in poročila, Nevenka Troha: Komu Trst. Slovenci in Italijani med dvema državama
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Vostočnaja Evropa v dokumentah rossijskih arhivov 1944-1953 gg
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Lorraine M. Lees: Keeping Tito afloat. The United states, Yugoslavia and the Cold War
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Janko Prunk, Kratka zgodovina Slovenije
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Vojnozgodovinski zbornik, št. 1, št. 2.
 • Jasna Fischer: Predstavitev programa dela Inštituta za novejšo zgodovino (2000-2004)
 • Jasna Fischer: O programu dela Inštituta za novejšo zgodovino
 • Žarko Lazarević: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1998
 • Jasna Fischer: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1998
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino za leto 1998
 • Žarko Lazarević: Gospodarska in socialna zgodovina Slovencev 1848-1991
 • Anka Vidovič-Miklavčič: Politični, idejni in kulturni razvoj na Slovenskem 1848-1991